Договір купівлі-продажу сільськогосподарської земельної ділянки

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Львів, Україна 

------------ дві тисячі двадцять другого  року.

Ми, що підписалися нижче:  ------------- надалі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони,  ----------------- надалі іменується «ПОКУПЕЦЬ», з іншої сторони,

попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає нашій внутрішній волі, маючи на меті реальне настання правових наслідків від укладеного правочину, керуючись Главами 27, 54, а також ст. 202-204, 214, 626, 627, 629 ЦК України,  уклали цей договір про таке:  

1. Предмет Договору

1.1. За цим договором Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку, площею ------ га, у тому числі рілля (сіножаті інше) – ------ га, кадастровий номер: ----------, місце розташування: -------------, і сплатив за неї обговорену у цьому договорі грошову суму.

1.2. Цільове призначення земельної ділянки – для ведення особистого селянського господарства. 

1.3. Земельна ділянка належить продавцеві на підставі ----------------

Право власності Продавця на відчужувану земельну ділянку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно -- ------ року за номером запису про право власності – -----------, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна  – ------------. 

1.4. Опис меж земельної ділянки згідно кадастрового плану: від A до Б – землі -----------; від Б до А – землі ----------.  

2. Ціна  договору й умови  оплати

2.1. Продаж цей вчиняється за домовленістю сторін за _________ гривень, 00 копійок. Оплата здійснюється в безготівковій формі, вказані кошти перераховані з рахунку Покупця (ІВАN --- АТ «----------» Україна) на рахунок Продавця (ІВАN ---- в АТ «----------------» Україна) до підписання цього договору. Таку вартість земельної ділянки визначено Сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-якої із Сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких тяжких обставин. Представник Продавця та Покупець свідчить, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні земельні ділянки; на їх розсуд визначена в цьому договорі вартість саме цієї ділянки є справедливою і відповідає її дійсній вартості.

2.2. Продавець, стверджує, що отримав від Покупця повністю грошову суму відповідно до п. 2.1 цього договору до підписання договору з дотриманням вимог ст. 1087 Цивільного кодексу України і претензій матеріального характеру стосовно розрахунків за згадану земельну ділянку не має.

2.3. Згідно з витягом про оціночну вартість об’єкта нерухомості, ------------ від ------- року, оціночна вартість відчужуваної земельної ділянки становить ------- (----------) гривень, ---- копійок. 

2.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ---------- (----------) гривень, ---- копійки. 

3. Обтяження нерухомого майна (права третіх осіб), права та обов'язки Сторін договору

3.1. Продавець  свідчить, що: 

- згадана земельна ділянка до цього часу  нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не заставлена, у спорі і під забороною, в податковій заставі не перебуває; 

- відчуження Продавцем об’єктів нерухомого майна протягом звітного 2022 року ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ вперше, та дохід, отриманий від продажу вищевказаної земельної ділянки, згідно зі ст. 172 ПКУ, не оподатковується. 

3.2. Продавець  гарантує, що сервітутних договорів щодо цієї ділянки не укладалося. 

3.3. Продавець гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в момент укладення договору Продавець чи Покупець не могли не знати, не знаходиться під арештом і судових справ щодо неї немає.

3.4. Відсутність заборони відчуження або арешту, відсутність реєстрації іпотеки щодо відчужуваної земельної ділянки підтверджується Інформацією за результатом пошуку про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна та суб’єкт у порядку безпосереднього доступу нотаріусів до ДРРП від ----------- року. 

3.5. Нотаріусом перевірено факт застосування санкцій щодо Сторін договору, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції» за відомостями, що містяться у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року, введеному в дію Указом Президента України від 14.05.2018 року за № 126/2018. Сторони підтверджують, що вони не є публічними діячами або пов'язаними з ними особами.  

3.6. Згідно з Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № ---------, виданим --------- року ----------------: 

а) відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, не зареєстровані; 

б) відомості про ділянки надр, надані у користування  відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів одержаних в порядку інформаційної взаємодії між ДЗК та Держгеонадрами: 

* реєстраційний номер спеціального дозволу на користування надрами – -----; 

* дата видачі спеціального дозволу на користування надрами –  ------ року; 

* підстава для надання спеціального дозволу на користування надрами – -------;

* вид користування надрами – ------;

* відомості про ділянку надр, що надається у користування – ------;  

* відомості про власника спеціального дозволу: прізвище, власне ім’я, по батькові/найменування;

* строк дії спеціального дозволу – -----.

3.7. Продавець подав заяву, що відчужувана за цим договором земельна ділянка є його особистою приватною власністю оскільки набута ним в результаті реалізації його права на безоплатну приватизацію земельної ділянки.

Покупець подав заяву про те, що станом на день укладення цього договору в зареєстрованому шлюбі він  не перебуває та не проживає з ніким однією сім’єю без реєстрації шлюбу. 

3.8. Продавець і Покупець зобов’язуються виконувати обов’язки, покладені на них цим договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов’язків. 

3.9. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору. 

3.10. Права, обов’язки і відповідальність сторін, що не передбачені в цьому договорі, визначаються відповідно до законодавства України. 

3.11. Покупець зобов’язується прийняти від Продавця придбану земельну ділянку і використовувати її відповідно до цільового призначення. 

3.12. Покупець зобов’язується додержуватися вимог законодавства  про охорону довкілля, екологічної безпеки, землекористування, забезпечувати охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства України.

3.13.  Покупець зобов’язується забезпечувати вільний доступ для ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельної ділянки. 

3.14. Покупець зобов’язується не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства. Також власник земельної ділянки зобов’язаний: своєчасно сплачувати земельний податок; своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування дані про стан і використання земельної ділянки у порядку, встановленому законом. 

3.15. Власник земельної ділянки має право: самостійно господарювати на земельній ділянці; продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу; на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом. 

3.16. Сторони підтверджують, що вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; укладання договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому. 

4. Момент переходу права власності  на  земельну ділянку

4.1. Право власності на земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

5. Інші умови

5.1. Договір про перехід права власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню, відповідно до ст. 132 Земельного кодексу України. 

5.2. Продавець не несе відповідальності за збитки, яких зазнав Покупець через «форс-мажорні» обставини.

5.3. Покупець несе цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення земельного законодавства. 

5.4. Договір купівлі-продажу земельної ділянки може бути розірвано за взаємною згодою сторін.

5.5. Зміна умов договору або внесення доповнень до нього  можливі тільки за згодою сторін і оформляються в нотаріальному порядку.

5.6. Всі спори, котрі можуть виникнути з цього договору, вирішуються шляхом переговорів  між сторонами, а за неможливості вирішення спорів  –  шляхом переговорів  у судовому порядку. 

5.7. Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, оплачує Покупець. 

5.8. Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 40, 90, 91, 103, 116, 120, 125, 126, 128, 131, 132, 140, 158, 210, 211 Земельного кодексу України, ст.ст. 203, 210, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 373, 377, 402, 655, 657 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 65, 74, 97 Сімейного кодексу України, правові наслідки пов’язані з заниженням дійсної суми договору, ст. 167, 172 Податкового кодексу України), та правові наслідки приховування дійсної вартості відчужуваного майна нам, сторонам договору,  нотаріусом роз’яснено.

5.9. Нотаріус доводить до відома Сторін, що він не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа. 

5.10. Нотаріусом проведена перевірка вимогам відповідності набувача права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, встановленими ст. 130 Земельного Кодексу України, зокрема щодо обмежень загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа, що стверджується складеним протоколом № --- від ------ року. 

5.11. Цей договір складено і підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається у справах приватного нотаріуса _________, а інший видається Покупцеві.

                                             ПІДПИСИ: 

Продавець   ___________________________________________________________  

Покупець    ___________________________________________________________

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

February 10, 2022