Договір суборенди нежитлового приміщення

ДОГОВІР СУБОРЕНДИ

НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Місце укладення: Україна, місто _______________.

Дата укладення: ________________ року

Ми, що нижче підписалися:

Товариство з обмеженою відповідальністю "___________" , ЄДРПОУ код ________________, місцезнаходження: _________________, в особі директора_____________, що діє на підставі статуту надалі – «Орендар»,

та Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________" , ЄДРПОУ код ________, місцезнаходження: __________________________________________, в особі директора ____________________________, що діє на підставі статуту, надалі – «Суборендар», з іншої сторони, а разом Орендар і Суборендар надалі іменуються – Сторони, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей Договір суборенди частини нежитлових приміщень (надалі – «Договір») про таке:

1. Предмет Договору

1. Орендар за цим Договором передає у строкове, платне користування нерухоме майно, визначене п.1.2 цього Договору (надалі – «Об’єкт суборенди»), а Суборендар приймає це майно та сплачує Орендарю орендну плату.

2. Характеристика Об’єкту суборенди:

* Нежитлове приміщення разом із меблями, інвентарем, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, згідно з переліком у додатку 1 до Договору, а також фото та відеофіксації, які є невід’ємними частинами Договору.

* Загальна площа нежитлового приміщення, що передається в суборенду, становить _____ кв. м. та розташована за адресою: _____________________.

* Стан Об’єкта суборенди на момент передання в суборенду задовільний. Недоліки Об’єкту суборенди (за їх наявності) зазначаються сторонами у відповідному Акті передачі-приймання.

3. Право Орендаря на користування та розпорядження нежитловим приміщенням, яке передається в суборенду згідно з цим договором, за адресою: __________, належить на підставі та в межах Договору оренди нежитлових приміщень від ________ (надалі – договір оренди).

4. Згідно з Договором, разом із правом користування Об’єктом суборенди, Суборендар отримує право користування прибудинковою територією, а також тією частиною земельної ділянки, яка необхідна Суборендарю для проходу, проїзду через територію Орендодавців, у межах прав, наданих Орендарю на підставі договору оренди, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, організації автостоянки тощо.

2. Мета оренди

1. Об'єкт оренди надається Суборендарю для використання під розміщення ________, Суборендар має право, за попереднім погодженням із Орендарем,

який, своєю чергою, повинен узгодити з Орендодавцями, використовувати об'єкт суборенди в провадженні підприємницької діяльності, що визначена установчими документами Суборендаря та не суперечить законодавству України.

3. Порядок передачі Об’єкту суборенди

1. Передача-приймання Об’єкту суборенди здійснюється на підставі відповідного Акту передачі-приймання з позначенням частини приміщень та переліком майна і обладнання, який підписується представниками обох Сторін. Об’єкт суборенди вважається переданим в суборенду з моменту підписання Акту передачі-приймання.

2. Об’єкт суборенди повинен бути переданий Орендарем і прийнятий Суборендарем протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати укладення цього Договору. З моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі Орендар несе відповідальність за збереження Об’єкту суборенди.

3. В день підписання акту передачі-приймання Орендар передає Суборендарю усі наявні у нього ключі від приміщень, що передаються в суборенду.

4. Всі товарно-матеріальні цінності, завезені в нежитлові приміщення Об’єкта суборенди Суборендарем, є його власністю, а нежитлові приміщення та інші матеріальні цінності, надані Орендодавцями, є власністю Орендодавців, та Суборендар несе повну відповідальність за їх збереження в термін дії цього договору.

5. У разі припинення дії цього Договору Об’єкт суборенди повертається Суборендарем і вважається поверненим Орендарю з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі майна з Оренди в порядку, визначеному розділом 8 цього Договору.

4. Орендна плата та розрахунки за договором

1. Розмір орендної плати за Об’єкт суборенди становить _____ (_________) гривень 00 коп. за один повний календарний місяць оренди, що становить еквівалент _____ (______) доларів США 00 центів за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення Договору.

2. Орендна плата нараховується Орендарем згідно з п.4.1 і сплачується Суборендарем кожного першого числа наступного місяця, до дня повернення Суборендарем Об’єкту Суборенди по відповідному Акту прийому-передачі, відповідно до розділу 8 цього Договору.

3. Орендна плата сплачується на умовах передоплати, щомісяця шляхом безготівкового переказу коштів, Орендарю на його поточний рахунок, зазначений в Договорі, чи інші рахунки Орендаря, про який Суборендаря було письмово повідомлено, або готівкою 1 (першого) числа місяця наступного за звітним на підставі виставлених рахунків та підписаних Актів приймання-передачі наданих послуг. За перший місяць суборенди Орендна плата Суборендарем сплачується пропорційно кількості днів від дня підписання Акта передачі-приймання до кінця місяця, в якому було підписано такий Акт.

4. Суборендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі, який визначається на момент оплати.

5. Суборендар протягом 30 (тридцяти) календарних дів із дня підписання Акту передачі-приймання сплачує Орендарю Гарантійний платіж у гривнях, що станом на день оплати становитиме еквівалент ______ (_______) доларів США.

* Гарантійний платіж не зараховується як оплата за останній календарний місяць оренди.

* Гарантійний платіж у випадку його невикористання, після закінчення дії договору та/або його розірвання, повертається Суборендарю у повному обсязі.

6. Розмір орендної плати може бути змінений лише за згодою Сторін, яка оформляється у вигляді додаткової угоди до цього договору.

7. Суборендар оплачує всі комунальні послуги (воду, газ, тепло і електроенергію, каналізацію, вивіз сміття, телефон, інтернет, охорони, забезпечення функціонування пожежної сигналізації, надання інших комунальних послуг, які необхідні для функціонування у приміщеннях), наданих Об’єкту суборенди згідно з рахунками, отриманими Орендарем від Орендодавців. Суборендар зобов’язаний щомісячно забезпечувати Орендодавцям безперешкодний доступ до приміщень Об’єкту суборенди для зняття показників лічильників.

5. Строк оренди

1. Строк оренди становить ___ (__________) місяці з дати підписання Сторонами Акту передачі-приймання.

2. Строк суборенди може бути скорочений, а Договір припинений достроково лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору, та/або припиненням дії договору оренди.

3. Дія цього Договору може бути достроково припинена у випадку односторонньої відмови Орендаря від цього Договору у таких випадках:

* Суборендар не оплатив орендної плати впродовж двох календарних місяців підряд від дня настання строку платежу, за винятком форс-мажорних обставин.

* У разі відмови Орендаря від цього Договору з підстави, передбаченої цим пунктом, він є розірваним на ____ (________) календарний день від дати одержання Суборендарем офіційного письмового повідомлення, направленого поштою на юридичну адресу Суборендаря та/або на електронну адресу, зазначену в розділі 14 цього Договору.

* У разі ухилення від одержання Суборендарем офіційного письмового повідомлення, направленого поштою на юридичну адресу Суборендаря, таке повідомлення вважається одержаним на _____ (_________) календарний день від дня його відправлення.

4. У випадку припинення/розірвання договору оренди, договір суборенди припиняється тим днем, що і договір оренди.

5. У випадку припинення цього договору з підстав, зазначених п.5.4, Суборендар повертає Об’єкт суборенди Орендарю протягом _________ календарних днів із дня отримання письмового та/або електронного повідомлення від Орендаря, про припинення/розірвання договору Оренди.

6. Права та обов’язки Орендаря

1. Орендар має право:

* здійснювати перевірку порядку використання Суборендарем Об’єкта суборенди, не створюючи при цьому перешкод в поточній діяльності Суборендаря.

2. Орендар зобов’язуються:

* передати Суборендарю Об’єкт суборенди в строки та в порядку, визначеному цим Договором;

* забезпечувати безперешкодне використання Суборендарем Об’єкта суборенди на умовах цього Договору.

* повідомити Суборендаря про припинення дії договору оренди.

7. Права та обов’язки Суборендаря

1. Суборендар має право:

* обладнати Об’єкт оренди на власний розсуд, провести внутрішні облаштувальні та оздоблювальні роботи в ньому, встановлювати свої замки на двері;

* позначати своє місцезнаходження у Об’єкті оренди шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів тощо на території Об’єкту суборенди;

* користуватися системами комунікацій, які знаходяться на Об’єкті суборенди, поліпшувати комунікації й орендоване майно;

* робити поліпшення Об’єкту суборенди;

* встановити сигналізацію, інші системи охорони Об’єкту суборенди, укласти договір страхування Об’єкту.

2. Суборендар зобов’язаний:

* використовувати Об’єкт суборенди винятково відповідно до мети оренди, що визначена у п. 2.1 цього Договору;

* своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату;

* утримувати Об’єкт суборенди у належному стані;

* здійснювати за власний рахунок поточний ремонт Об’єкта суборенди;

* не здійснювати діяльність, яка буде перешкоджати діяльності Орендаря або ставити під загрозу життя та здоров’я третіх осіб;

* отримати необхідні дозвільні документи на ведення господарської діяльності, яка буде проводитися на Об’єкті суборенди;

* у разі закінчення строку цього Договору або при його розірванні Суборендар зобов’язаний повернути орендований Об’єкт суборенди Орендарю в строки та в порядку, визначеному відповідно до вимог розділу 8 цього Договору.

8. Порядок повернення Об’єкту суборенди

1. Після закінчення строку дії цього Договору або у випадку його дострокового розірвання (зокрема, в односторонньому порядку) Об’єкт оренди та ключі від приміщень повертаються Орендарю протягом _____ робочих днів за відповідним Актом приймання-передачі у стані не гіршому, ніж на момент його передачі в оренду, з урахуванням нормального (природного) зносу та амортизації.

2. Об’єкт суборенди повертається Орендарю в поточному стані, не гіршому, аніж у стані, в якому Об’єкт суборенди був переданий в оренду Суборендарю згідно з Актом приймання-передачі, з урахуванням нормального зносу та амортизації.

3. Обов’язок зі складання Акта приймання-передачі покладається на Суборендаря. Про дату і час огляду Об’єкта суборенди та підписання вказаного Акта приймання-передачі Суборендар повідомляє Орендаря шляхом направлення письмового повідомлення (рекомендований лист із повідомленням про вручення або направлення кур’єрською службою доставки) за поштовою адресою Орендаря, вказаною в розділі 14 цього Договору, додатково може бути повідомлення електронною поштою не менше як за _____ (______) робочих днів до запланованої дати повернення Об’єкта суборенди.

9. Відповідальність сторін

1. У випадку порушення умов цього договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством.

2. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. Сторона не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з її вини.

4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. Суборендар несе відповідальність за цим Договором у випадку прострочення сплати грошових зобов’язань та/або у випадку сплати грошових зобов’язань у неповному обсязі, у вигляді неустойки (пені) в розмірі одної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення виконання зобов’язання. Сплата пені не звільняє Суборендаря від виконання договірних зобов’язань.

6. У випадку односторонньої відмови Орендаря від цього Договору, а також дострокового розірвання цього Договору за рішенням суду з ініціативи Орендаря, за винятком випадків, передбачених п.5.4 та 10.5, Орендар сплачує на користь Суборендаря неустойку в загальному розмірі _______ (________) грн, на банківський рахунок Суборендаря або іншим способом, погодженим Сторонами.

7. У випадку односторонньої відмови Суборендаря від цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.5.4 та 10.5, Суборендар сплачує на користь Орендаря неустойку в загальному розмірі ______ (___________) грн, на банківські рахунки Орендаря або іншим способом, погодженим Сторонами.

8. Усі визначені цим Договором штрафні санкції сплачуються лише за наявності вимоги іншої Сторони.

10. Форс-мажор

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликано обставинами, що не залежать від волі Сторін і є поза їхньою компетенцією, а саме: воєнними діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – форс-мажор).

2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання Форс-мажору.

3. Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати підтверджуючі форс-мажор документи, зазначені в пункті 10.2 Договору.

4. З моменту одержання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору призупиняються на весь період дії форсу-мажору.

5. У випадку дії форс-мажорних обставин понад 6 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення договору оренди без застосування штрафних санкцій.

11. Порядок вирішення спорів

1. У випадку виникнення суперечностей, що стосуються виконання умов цього Договору, Сторони намагаються врегулювати ці суперечності шляхом переговорів.

2. У випадку неможливості вирішення суперечностей шляхом переговорів вони вирішуються у судовому порядку, відповідно до норм чинного законодавства України.

12. Дія договору.

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

2. Строк дії Договору розпочинається у момент, визначений у п.12.1 цього Договору і діє протягом всього строку суборенди та закінчується з моменту повного виконання Сторонами зобов'язань, що випливають із цього Договору, зокрема зобов'язань щодо повернення Об’єкта суборенди Орендарю, що посвідчується підписанням двостороннього Акту приймання-передачі.

3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4. Договір може бути достроково припинений лише за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором.

13. Прикінцеві положення

1. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов'язані із ним, зокрема пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними щодо таких правовідносин звичаями ділового обігу на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

2. Орендар повідомим Суборендаря, що він зобов’язаний допускати Орендодавців до приміщення один раз у місяць для здійснення перевірки належного стану приміщень, переданих у суборенду, згідно з умовами договору оренди.

3. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, електронних адрес, факсів, керівників підприємств, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію договору та виконання згідно з ним зобов’язань.

4. Підписанням Договору Сторони погоджуються на збір та обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VI та іншого законодавства України у сфері захисту персональних даних.

5. Підписанням цього Договору Сторони погоджується, що всі інформація, одержана ними на виконання чи у зв’язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною і не підлягає розголошенню без письмової згоди Сторони.

6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у тій самій формі, що й цей Договір.

7. На правовідносини за цим договором не поширюється Закон України “Про оренду державного та комунального майна”.

8. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються відповідними нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, іншими нормами чинного законодавства.

9. Цей Договір укладено у двох примірниках – по одному примірнику для кожної зі Сторін. Всі примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.

14. Реквізити та підписи сторін

Орендар ________ Суборендар ________

January 11, 2021