Договір на виконання робіт із проектування

ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПРОЕКТУВАННЯ

м. Львів ____________ року

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «__________», від якого на підставі статуту директор __________, надалі - «Замовник», з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ: _________________, що діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: _________ року; ______________), з іншої сторони, спільно іменовані - «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись вимогами чинного законодавства України, уклали цей договір (надалі - Договір) про таке:

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Авторські права Виконавця – це особисті немайнові та майнові права, які виникають у Виконавця у зв'язку зі створенням Виконавцем проектної документації.

Банківський день – робочий день, протягом якого банк здійснює банківські операції у системі електронних платежів Національного банку України, позначається календарною датою як проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов’язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових документів через систему електронних платежів Національного банку України.

Проектні роботи/роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для Об’єкту.

Проектна документація – текстові та графічні матеріали, які розроблені внаслідок проектних робіт Виконавцем за дорученням (завданням) Замовника.

Передоплата – грошова сума, попередньо сплачена Замовником Виконавцю з метою забезпечення своєчасного та повного виконання проектних робіт, обумовлених цим Договором.

Комерційна площа Об’єкту - загальна площа квартир, машиномісць і комерційних площ, які підлягатимуть продажу та/або здачі в оренду, без урахування загальнобудинкових коридорів, технічних і допоміжних приміщень.

Недоліки проектної документації – невідповідність проектної документації умовам цього Договору, додаткам до нього, вимогам державних будівельних норм та правил, санітарно-гігієнічним нормам, протипожежним правилам, правилам техніки безпеки та охорони праці, а також іншим вимогам, що звичайно ставляться до роботи такого характеру.

Треті особи – будь-які фізичні та юридичні особи, що не є стороною цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується своїми силами та засобами, за завданням Замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи на розділи, вказані в додатку № 02 Договору - Об’єкт: ____________, а Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

2.2. Детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов’язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід’ємною частиною цього Договору. Внесення будь-яких змін до змісту та обсягів робіт здійснюються винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору про внесення змін у цей Договір. Розробка проектної документації стадії «Проект» (П), до складу якого входять такі розділи:

 • Конструктивні рішення;
 • Опалення та вентиляція;
 • Теплотехнічні рішення котельні;
 • Автоматика тепломеханічних рішень;
 • Водопровід та каналізація;
 • Електротехнічні рішення; слабострумні мережі, сигналізація газу;
 • Проект організації будівництва;
 • Система пожежного захисту;
 • Енергоефективність;
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
 • Захист від шуму;
 • Розрахунок часу евакуації;
 • Ідентифікація ПНО та ОПН;
 • Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
 • Кондиціонування.

Розробка проектної документації стадії «Робочий Проект» (РП), до складу якого входять такі розділи:

 • Конструктивні рішення;
 • Опалення та вентиляція;
 • Тепломеханічні рішення котельні;
 • Автоматика тепломеханічних рішень;
 • Кондиціонування;
 • Водопровід та каналізація;
 • Електротехнічні рішення , електроосвітлення, слабострумні мережі, сигналізація газу;
 • Система пожежного захисту (система автоматичного пожежогасіння, система протидимного захисту, система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу, система блискавкозахисту від прямих потраплянь блискавки);
 • Система внутрішнього протипожежного водопроводу;
 • ПВР.

3. ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ВИХІДНІ ДАНІ

3.1. Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

3.2. До моменту підписання цього Договору Замовник передає Виконавцю вихідні дані, необхідні для виконання проектних робіт. За згодою Сторін факт такого передання також може засвідчуватись відповідним Актом приймання-передачі.

У подальшому, якщо під час виконання проектних робіт виникне необхідність надання додаткових вихідних даних, Виконавець зобов’язаний письмово про це повідомити Замовника. У таких випадках передання документації здійснюється виключно на підставі Актів приймання-передачі.

Виконавець не може посилатись на несвоєчасність чи невідповідність проектної документації вимогам цього Договору, додаткам до нього, вимогам державних будівельних норм та правил, санітарно-гігієнічним нормам, протипожежних правил, правил техніки безпеки та охорони праці, а також іншим вимогам, що звичайно ставляться до роботи такого характеру, у зв’язку із ненаданням вихідних даних, якщо він у письмові формі не повідомляв Замовника про необхідність їх надання.

3.3. Сторони погодили, що Замовник має право вносити змінити та корективи у Завдання на проектування та інші вихідні дані у процесі виконання робіт. У таких випадках Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця. При цьому Сторони погоджуються, що такі зміни можуть призвести до зміни обсягів та/або вартості робіт, а також термінів їх виконання. Якщо зміни до Завдання на проектування та/або вихідних даних призводять до зміни обсягів, вартості, строків виконання робіт чи інших істотних умов цього Договору, Сторони укладають Додатковий договір, яким вносять відповідні зміни та доповнення до цього Договору.

Якщо зміни чи корективи Замовника до проектної документації чи інших вихідних даних не призводять до зміни істотних умов цього Договору, що вказані вище, такі зміни та/або корективи вважаються обов’язковими вказівками Замовника, які зобов’язаний врахувати Виконавець під час виконання робіт.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ. ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

4.1. Виконавець здійснює виконання робіт відповідно до Завдань на проектування, наданих Замовником вхідних даних, чинних державних стандартів і технічних умов, державних будівельних норм та правил, інших вимог, що зазвичай ставляться до такого типу робіт.

Виконавець гарантує, що розроблена проектна документація не порушує прав та інтересів третіх осіб (майнові, авторські права тощо).

4.2. Виконавець розпочинає виконання проектних робіт упродовж 10-ти календарних днів від дати перерахування Замовником передоплати у порядку та розмірі, що визначені цим Договором та/або додатками до нього.

4.3. За цим Договором, Виконавець зобов’язується завершити виконання проектних робіт упродовж 200 календарних днів від дати внесення Замовником передоплати у розмірі та порядку, передбаченому п. 5.3 цього Договору.

Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

4.4. Виконавець має право залучати до виконання частини чи усіх проектних робіт, обумовлених цим Договором, субпідрядників, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за результати їх роботи та строки їх виконання.

4.5. За цим Договором приймання-передача проектних робіт здійснюється після їх завершення. Виконавець протягом 10-ти календарних днів з моменту завершення виконання робіт за Договором передає Замовнику проектну документацію у 4 (чотирьох) примірниках на паперовому носії та один комплект на матеріальному носії в електронній формі у форматі PDF, DWG. При цьому один примірник проектної документації залишається у Виконавця. Зміни та корегування робочої документації можливі протягом 10-ти робочих днів із моменту передачі проектної документації.

4.6. Замовник протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання документів, передбачених у п. 4.5 цього Договору, перевіряє обсяги та відповідність виконаних робіт (проектної документації) умовам цього Договору та додаткам до нього, після чого повертає один примірник Акту Виконавцеві або надає йому мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Виконавцем за його рахунок упродовж 30-ти робочих днів від дати отримання вимоги Замовника про це.

У випадку, якщо Виконавець не надішле повний комплект документів, вказаних у п. 4.5 цього Договору, або якщо вони будуть неналежним чином оформленні (відсутні підписи, обов’язкові реквізити чи інша інформації, які унеможливлюють прийняття робіт), Замовник має право повернути такі документи Виконавцеві для належного оформлення із поясненням причин такого повернення. До моменту їх повторного подання, вважається, що Виконавець не ініціював питання прийняття виконаних робіт, а зустрічне зобов’язання Замовника прийняти та оплатити такі роботи не виникло.

4.7. У випадку, якщо недоліки у виконаних роботах (проектній документації) виявлені Замовником та/або його контрагентами після підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт, Виконавець зобов’язується за власний рахунок усунути виявленні недоліки протягом 30-ти робочих днів від дати отримання вимоги Замовника про це.

4.8. Проектні роботи (або їх частина) вважають прийнятими з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

5. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Договірна ціна робіт за цим Договором становить еквівалент ________ (________________) гривень _____ коп.

За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні – шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Сторони погодили, що комерційна площа Об’єкту є орієнтовною та буде уточнена Сторонами, в процесі виконання цього Договору, шляхом підписання відповідного Додаткового договору.

5.2. Договірна ціна робіт за цим Договором може бути змінена у зв’язку із унесенням Замовником змін до проектної документації та/або Завдання на проектування. У таких випадках Сторони укладають Додатковий договір про внесення змін у цей Договір.

Якщо Сторони не досягнуть згоди із приводу обсягів додаткових робіт чи їх вартості внаслідок внесення змін до Завдання на проектування та/або вихідних даних, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору, а Виконавець має право вимагати оплати фактично виконаних проектних робіт у порядку, передбаченому цим Договором.

5.3. За цим Договором Замовник зобов’язується протягом 5-ти робочих днів від дати підписання цього Договору (за умови отримання від Виконавця відповідного рахунку на оплату) здійснити передоплату у розмірі 50 % від договірної вартості робіт, вказаної у п. 5.1 цього Договору.

5.4. Остаточні розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт. Розмір оплати визначається з урахуванням загальної вартості робіт та фактично виконаних Підрядником робіт, а також розміру внесеної Замовником передоплати.

5.5. Замовник має право не оплачувати (притримати) грошові кошти за виконані роботи до вирішення Сторонами питання щодо стягнення з Виконавця договірних санкцій, передбачених розділом 8 цього Договору, або до вирішення питання щодо усунення недоліків у виконаних роботах, в тому числі (але не виключно). Після вирішення спору зобов’язання Замовника щодо оплати виконаних робіт (у розмірі суми притримання) припиняється шляхом зарахування зустрічних однорідних грошових вимог, відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки Замовника:

6.1.1. У порядку, передбаченому цим Договором, надавати Виконавцю вихідні дані, необхідні для повного та своєчасного виконання проектних робіт.

6.1.2. Приймати та оплачувати фактично виконані та прийняті у порядку, передбаченому цим Договором, роботи.

6.1.3. Використовувати виготовлену проектну документацію винятково для будівництва Об’єкту та у пов’язаних із будівництвом заходах.

6.1.4. Спільно з Виконавцем брати участь у погодженні проектної документації в органах державної влади та/або місцевого самоврядування, інших органах та/або проведення її експертизи у порядку, встановленому чинним законодавством (якщо таке погодження чи проведення експертизи вимагається Законом).

6.1.5. Інші обов’язки, що випливають з цього Договору та/або додатків до нього.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. У будь-який час перевірити хід та якість роботи, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця.

6.2.2. У будь-який час після підписання цього Договору внести зміни у Завдання на проектування та/або інші вихідні дані. Після чого переглянути із Виконавцем терміни виконання та вартість корегування/виконання проектної документації, відповідно до яких Виконавець зобов’язується виконати проектні роботи.

6.2.3. Вимагати повернення передоплати у порядку та з підстав, передбачених цим Договором.

6.2.4. Інші права, що випливають з цього Договору та/або додатків до нього.

6.3. Обов’язки Виконавця:

6.3.1. Виконати роботи згідно із Завданням на проектування, вихідними даними, вимогами державних будівельних норм та правил та інших вимог, що зазвичай ставляться до такого виду та типу робіт.

6.3.2. Спільно з Замовником брати участь у погодженні проектної документації у проходженні експертизи у порядку, встановленому чинним законодавством (якщо таке погодження чи проведення експертизи вимагається Законом).

6.3.3. Безоплатно усунути виявлені Замовником та/або його контрагентами недоліки виконаних робіт.

6.3.4. Не використовувати результати робіт (проектну документацію) під час проектування інших Об’єктів за замовленням третіх осіб.

6.3.5. Не передавати результати робіт (проектну документацію) третім особам без отримання на це письмової згоди Замовника.

6.3.6. Інші обов’язки, що випливають із цього Договору та/або додатків до нього.

6.4. Права Виконавця:

6.4.1. Виконавець може залучати до виконання проектних робіт субпідрядників, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за відповідність виконаних робіт умовам цього Договору, додаткам до нього, державним будівельним нормами та стандартам, іншим вимогам, що зазвичай ставляться до виконання такого типу та виду робіт, а також термінів їх виконання.

6.4.2. Отримати плату за виконані та прийняті Замовником проектні роботи у порядку, передбаченому цим Договором.

6.4.3. Інші права, що випливають з цього Договору та/або додатків до нього.

6.4.4. Виконавець не бере участі у отриманні вихідних даних на проектування; юридичному супроводі; укладанні договорів і оплати рахунків, які пов’язані із отриманням дозволів контролюючих органів і проведенням експертиз; погодження матеріалів в контролюючих органах.

7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ ТА АВТОРСЬКИХ ПРАВ, АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

7.1. Замовник має право використовувати передані йому результати робіт (проектну документацію), передані йому Виконавцем лише при будівництві та експлуатації Об’єкта, окрім випадків використання результатів робіт (проектну документацію) для виготовлення рекламної та/або іншої інформаційної продукції, що стосується Об’єкту.

7.2. Виконавець не має права використовувати вихідні дані та інші відомості, надані йому Замовником при виконанні цього Договору, для цілей інших, ніж з метою належного та своєчасного виконання робіт за цим Договором.

7.3. Виконавець не має права використовувати результати робіт (проектну документацію), зокрема авторські ідеї, «ноу-хау» тощо, при виконанні робіт із проектування об’єктів нерухомості за замовленням третіх осіб.

7.4. Виконавець не має права передавати результати робіт (проектну документацію) третім особам без письмової згоди Замовника.

7.5. Внесення змін до результатів робіт (проектної документації) здійснюється Виконавцем або третьою особою за письмовою згодою Виконавця.

7.6. З метою забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-будівельних та інших технічних рішень під час будівництва Об’єкта Виконавець зобов’язаний здійснювати авторський нагляд за будівництвом упродовж усього періоду спорудження Об’єкта. Умови та вартість здійснення авторського нагляду визначається окремим договором, що укладається між Сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. Сторона, що порушила договірні зобов’язання шляхом невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, зобов’язується відшкодувати іншій Стороні цього Договору та/або третім особам усі збитки, заподіяні таким порушенням.

8.2. Виконавець, у випадку порушення строків (термінів) виконання проектних робіт, передбачених у п. 4.3 цього Договору, сплачує на користь Замовника (на його письмову вимогу) договірну санкцію у розмірі 1 (одного) % від договірної вартості робіт, указаної у п. 5.1 цього Договору прострочення виконання. У випадку порушення Виконавцем строків (термінів) виконання робіт, вказаних у п. 4.3 цього Договору, понад 20 (двадцять) календарних днів, Виконавець додатково сплачує на користь Замовника (на його письмову вимогу) договірну санкцію у розмірі 1(одного) % від договірної вартості робіт, вказаної у п. 5.1 цього Договору.

8.3. Виконавець, у випадку порушення строку (терміну) окремого етапу виконання робіт (за умови, якщо у відповідному додатку до цього Договору Сторонами передбачено поетапне виконання проектних робіт), сплачує на користь Замовника (на його письмову вимогу), договірну санкцію у розмірі 1(одного)% від договірної вартості етапу робіт, строк (термін) виконання якого протерміновано.

8.4. Виконавець, у випадку порушення термінів (строків) усунення недоліків, указаних у п. п. 4.6, 4.7 цього Договору, сплачує на користь Замовника (на його письмову вимогу), договірну санкцію у розмірі 1 % від договірної вартості робіт, указаної у п. 5.1 цього Договору протермінування виконання зобов’язання щодо усунення недоліків робіт.

8.5. Виконавець гарантує відповідність виконаних робіт (проектної документації) умовам цього Договору, додаткам до нього, вимогам державних будівельних норм та правил, санітарно-гігієнічним нормам, протипожежним правилам, правилам техніки безпеки та охорони праці, а також іншим вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру, та несе повну відповідальність за допущені відхилення та недоліки.

Виконавець самостійно несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, що можуть настати у майбутньому внаслідок неякісного виконання робіт (недоліків проектної документації) та зобов’язаний відшкодувати Замовнику та/або третім особам усі збитки, що були заподіянні внаслідок неякісного виконання проектних робіт (у тому числі, але не виключно: усі витрати (збитки), пов’язані із необхідністю внесення змін до проектної документації; усі додаткові витрати (збитки), пов’язані із необхідністю виконання додаткових робіт (реконструкція, перероблення, розібрання) та/або закупівлі додаткових матеріалів та обладнання під час реалізації проектної документації до або під час будівництва Об’єкту).

8.6. У випадку неповернення Виконавцем суми передоплати із підстав та у строки, передбачені цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику (на його письмову вимогу) договірну санкцію у розмірі 3 % від суми неповернутої передоплати за кожен день прострочення.

8.7. Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи та/або порушення строків унесення сум передоплати (окрім передоплати, що вказана у п. 5.4 цього Договору), якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця (на його письмову вимогу) пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

8.8. Договірні санкції та пеня, що передбачені п. п. 7.2–7.7 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов’язань, що обумовленні цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного.

8.9. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконання цього Договору.

9.2. За цим Договором до обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін та настання яких Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти вжитими достатніми та відповідними заходами.

9.3. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону у 5-тиденний термін із моменту їх виникнення, підтверджуючи їх настання відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини як на підставу невиконання своїх договірних зобов’язань. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.

9.4. Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

9.5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

10. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Договору про це.

10.2. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках:

10.2.1. Прострочення виконання Виконавцем робіт понад 20 (двадцять) календарних днів;

10.2.2. Систематичного (два і більше разів) невиконання умов цього Договору;

10.2.3. Якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у термін, передбачений цим Договором, стає явно неможливим;

10.2.4. Втрати комерційної зацікавленості у виконуваних роботах.

10.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках:

10.3.1. Систематичного (три і більше разів) порушення Замовником умов цього Договору;

10.3.2. Затримки здійснення Замовником розрахунків за виконані роботи більше ніж на 10 (десять) календарних днів.

10.4. Цей Договір також може бути розірваний із інших підстав, прямо передбачених цим Договором.

10.5. Одностороннє розірвання Договору здійснюється шляхом направлення однією Стороною іншій письмового повідомлення про це. Договір вважається припиненим із дати, вказаної у повідомленні про одностороннє розірвання договору.

У випадку, якщо Сторона, якій надіслано повідомлення про одностороннє розірвання договору, ухиляється від його отримання (відмова від його прийняття на підприємстві зв’язку, нез’явлення на зазначене підприємство після одержання повідомлення про надходження рекомендованого або цінного листа тощо), вважається, що воно надіслане належним чином, якщо Сторона, яка надіслала повідомлення про одностороннє розірвання договору, вжила достатніх заходів щодо його отримання Стороною, якій воно адресовано (надсилання рекомендованим чи цінним листом із повідомлення про вручення, службою кур’єрської доставки тощо). У такому разі настають юридичні наслідки дострокового припинення договірних зобов’язань, що визначені умовами цього Договору.

10.6. У випадку дострокового припинення цього Договору (одностороння відмова від нього однієї із Сторін із підстав, передбачених цим Договором, або розірвання за взаємною згодою Сторін) Виконавець має право вимагати від Замовника здійснення оплати фактично виконаних робіт, прийнятих останнім у порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник має право вимагати від Виконавця повернення суми передоплати, якщо її вартість перевищує вартість фактично виконаних і прийнятих Замовником проектних робіт. У таких випадках прийняття проектних робіт відбувається у порядку, передбаченому п. п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 цього Договору. У випадку неподання Виконавцем документів, указаних у п. 4.5 цього Договору, протягом 15-ти календарних днів від дати припинення цього Договору, Замовник має право у подальшому не приймати та не оплачувати такі роботи.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов’язань.

11.2. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

11.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише за взаємного їх посвідчення Сторонами.

11.6. У випадку, якщо Сторони у Розділі 12 цього Договору «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін» вкажуть свої електронні адреси (e-mail), інформація, що надіслана із таких адрес для цілей цього Договору, буде прирівнюватись до письмових документів (за винятком документів, передбачених п. 4.5 цього Договору) та породжуватиме для Сторін юридичні наслідки надіслання цієї ж інформації у письмовій формі.

11.7. Зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови складання їх у письмовій формі, шляхом укладення Додаткового договору про це.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

4 ноября 2020