Договір Генерального Підряду

ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ

_________ року м. Львів

_____________________________________, юридична особа, резидент України, котрий здійснює господарську діяльність згідно із вимогами чинного законодавства України, надалі – Замовник, від імені і на підставі Статуту якого діє директор ______________________, з однієї Сторони, та

_____________________________________, юридична особа, резидент України, котрий здійснює господарську діяльність згідно із вимогами чинного законодавства України, надалі - Підрядник/Генпідрядник, від імені і на підставі Статуту якого діє директор _____________________, з другої Сторони,

разом за текстом Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись ст.ст. 509, 526, 626, 627, 628, 638, 639 Цивільного кодексу України, ст. 173, 179, 180, 181 Господарського кодексу України, діючи добровільно, за спільною згодою, розуміючи значення своїх дії і будучи попередньо ознайомленими з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, уклали цей Договір підряду, надалі за текстом – «Договір», про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

1. З метою однакового тлумачення і розуміння термінів Договору Сторони вирішили встановити їх значення:

1.1. Договір – текст цього Договору з усіма змінами, доповненням, додатками до нього, іншими документами, що складаються Сторонами на виконання умов Договору, які підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.

1.2. Договірна документація – цей Договір, додатки, зміни та доповнення до нього і комплект документів, що включає Виконавчу, Дозвільну та Проектну документації.

1.3. Договірна ціна – ціна, визначена цим Договором, що підлягає коригуванню Сторонами з урахуванням уточнення фактично виконаних обсягів робіт, цін на ресурси та інших підстав, визначених умовами даного Договору.

1.4. Гарантійний строк – проміжок у часі, що починає перебіг з моменту прийняття Замовником виконаних робіт шляхом підписання Акту виконаних робіт, протягом якого Підрядник гарантує відповідність якості виконаних Робіт державним будівельним нормам та правилам будівництва, вимогам чинного законодавства України, умовам Договору та протягом якого Підрядник усуває дефекти та недоліки у роботах, що виникли з його вини.

1.5. Дозвільна документація – документи дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена чинним законодавством України, обов’язок з отримання і забезпечення яких покладається на Замовника.

1.6. Матеріали, матеріальні ресурси – будівельні матеріали, вироби, конструкції, комплектуючі вироби, будівельні механізми, обладнання, устаткування, які використовуються Генпідрядником в процесі виконання робіт за Договором.

1.7. Об’єкт – «___________________________________________».

1.8. Проектна документація – проектна документацію стадії «П» і стадії «Робоча документація» в обсягах, необхідних для виконання Робіт у відповідності до вимог чинного законодавства України - текстові та графічні матеріали, розроблені та затверджені у встановленому чинним законодавством України порядку, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси робіт, обов’язок із забезпечення якою покладається на Замовника.

1.9. Роботи; підрядні роботи – будь-які будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи, що передбачені Проектною документацією; оздоблювання та опоряджувальні роботи, інші роботи, пов’язані з будівництвом Об’єкта, включаючи роботи з випробування змонтованого устаткування, додаткові та приховані роботи.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. В порядку та на умовах цього Договору за завданням і за рахунок Замовника Генпідрядник зобов’язується власними і залученими силами та засобами виконати Роботи на Об’єкті відповідно до Проектної та Дозвільної документації, а Замовник зобов’язується прийняти виконані Роботи в повному обсязі та оплатити їх.

2. Підрядник виконує Роботи на Об’єкті на підставі цього Договору та додатків до нього. Специфікація та обсяги матеріалів і устаткування, детальний зміст (перелік та види) робіт, які Підрядник зобов’язується виконати відповідно до цього Договору визначається в Додатках до цього Договору, які з моменту їх підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін стають невіддільною частиною цього Договору.

3. Фактичні об’єми та вартість виконаних робіт, обсяги та вартість використаних Підрядником матеріальних ресурсів за цим Договором визначаються Виконавчою документацією.

4. В порядку та на умовах даного Договору Замовник зобов’язується надати Генпідряднику усі вихідні дані, дозвільну, проектну, технічну, містобудівну документацію, результати випробувань, досліджень, висновки будівельних експертиз, письмові вказівки та розпорядження щодо виконання робіт на Об’єкті, а Генпідрядник зобов’язується ознайомитися з їх змістом та забезпечувати їх дотримання в ході будівництва за умови їх відповідності вимогам Державних будівельних норм, санітарно-гігієнічним та протипожежним правилам, нормам охорони праці, безпеки життєдіяльності, іншим вимогам чинного законодавства України.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

1. Генпідрядник виконує Роботи за цим Договором власними силами або силами залучених субпідрядних організацій з використанням власних або залучених інструментів, обладнання, устаткування, машин і механізмів, які він вважає за необхідне використати для успішного виконання Робіт.

2. Залучення субпідрядних організацій, або третіх осіб – постачальників матеріалів, інструментів, обладнання, машин і механізмів на Об’єкт будівництва з ініціативи Замовника здійснюється шляхом надання Замовником Генпідряднику Листа-Пропозиції про залучення субпідрядної організації/постачальника. У разі залучення субпідрядної організації та/або постачальника матеріалів, інструментів, обладнання, машин і механізмів з ініціативи (вимоги/вказівки) Замовника Послуги генпідряду на вартість таких робіт/матеріалів не нараховуються.

3. кщо Сторонами не погоджено інше, роботи за цим Договором виконуються з матеріалів Підрядника. Придбання матеріалів, обладнання та устаткування, необхідних для виконання робіт за даним Договором здійснюється Генпідрядником на умовах 100 % авансування Замовником, а вартість таких матеріалів обладнання та устаткування погоджується Сторонами в ході виконання робіт шляхом складення відповідних додаткових договорів та/або додатків до даного Договору. У випадку непогодження Замовником вартості матеріалів, обладнання невиконання зобов’язання з авансування їх придбання, Замовник зобов’язується здійснити придбання таких матеріалів та обладнання самостійно і передати Генеральному підряднику для виконання робіт на Об’єкті.

4. У випадку окремого погодження між Сторонами шляхом укладення додаткового договору для виконання певних видів Робіт Замовник може передавати Генпідрядникові необхідні матеріали. При цьому, право власності на такі матеріали до Генпідрядника не переходить. Вказані матеріали передаються Замовником Підряднику на підставі накладної на переміщення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). В такому випадку, Замовник несе усі ризики та повну відповідальність за якість таких матеріалів, їх належність, безпечність та відповідність ДБН, Проектній документації і умовам цього Договору.

5. Обладнання, матеріали та устаткування, передані Замовником, що використовуються Генпідрядником при виконанні робіт, повинні супроводжуватись гігієнічним (санітарно-гігієнічним) висновком МОЗ України, декларацією про відповідність або свідоцтвом про визнання чи сертифікатом відповідності продукції (матеріалів). Генпідрядник не несе жодних гарантійних зобов’язань за результат Робіт, виконаних з матеріалів Замовника.

6. Ризик випадкового знищення, пошкодження матеріалів та обладнання, завезених Підрядником та/або Замовником на Об’єкт, результатів виконаних робіт покладається на Замовника та залучену ним ліцензовану охоронну організацію, котрі забезпечують Об‘єкт будівництва цілодобовою охороною, організовують пропускний режим на територію будівельного майданчика та відповідають за дотримання порядку в’їзду/виїзду транспортних засобів, внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей на Об‘єкті будівництва.

7. Не пізніше 5 (п’яти) календарних днів після укладення Сторонами даного Договору Замовник зобов’язується передати Генпідрядникові на підставі Акту приймання-передачі фронт робіт та/або будівельний майданчик, у стані, придатному для організації виконання Генпідрядником Робіт на Об’єкті. Протягом строку виконання робіт за даним Договором Замовник зобов’язується забезпечити безперебійне водо-, електропостачання на Об’єкті та водовідведення. Протягом строку виконання робіт за даним Договором зобов’язаний забезпечувати Об‘єкт будівництва цілодобовою охороною, організовувати пропускний режим на територію будівельного майданчика та дотримання порядку в’їзду/виїзду транспортних засобів, внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей на Об‘єкті будівництва.

8. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту укладення цього Договору Замовник зобов’язується передати Підрядникові шляхом складення відповідного Акту приймання-передачі належним чином оформлену Дозвільну та Проектну документацію, усі вихідні дані та інформацію, необхідні для належного якісного своєчасного виконання Генпідрядником Робіт за цим Договором.

9. Виключно на Замовника покладається обов’язок із забезпечення отримання, наявності, належного оформлення, реєстрації та дійсності протягом строку виконання Робіт за цим Договором Дозвільної документації, містобудівних умов та обмежень, будь-якої іншої технічної документації, що вимагається чинним законодавством України.

10. Під час виконання Генпідрядником Робіт за цим Договором, не втручаючись в його діяльність, Замовник зобов’язаний контролювати їх виконання, здійснювати авторський та технічний нагляд. На письмову вимогу Замовника, належним чином надіслану або вручену під розписку Генпідрядник не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання вимоги надає копії документів та письмові пояснення щодо виконання окремих видів робіт.

11. У випадку невідповідності Проектної документації та/або вказівок Замовника щодо виконання робіт вимогам чинних Державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних, протипожежних правил, правил техніки безпеки та охорони праці, іншим вимогам чинного законодавства України Генпідрядник письмово повідомляє Замовника про такі невідповідності, а Замовник зобов’язується їх усунути протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати письмового повідомлення про невідповідності Генпідрядника.

12. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання від Генпідрядника 2 (двох) примірників Виконавчої документації (Акту приймання виконаних робіт, Довідки про вартість виконаних робіт) Замовник зобов’язаний перевірити обсяги виконаних Робіт, їх якість та відповідність умовам Договору, Проектній документації, ДБН, вимогам чинного законодавства України і підписати Акт приймання виконаних робіт та Довідку про їх вартість, та повернути один примірник належним чином підписаної, скріпленої відтиском печатки Виконавчої документації Підрядникові.

13. Якщо, на думку Замовника, завершені роботи містять недоліки, що унеможливлюють їх прийняття, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від Підрядника 2 (двох) примірників Виконавчої документації Замовник зобов’язаний надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Виконавчої документації та вказати у ній обсяг таких недоліків. Генпідрядник зобов’язується приступити до виконання робіт з усунення виявлених недоліків протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати складення Акту про недоліки та завершити такі протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати початку їх виконання.

14. З метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт протягом усього періоду будівництва Замовник зобов’язується забезпечувати здійснення технічного нагляду на Об’єкті шляхом уповноваження (призначення) відповідної особи (організації), що має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

15. Усі та будь-які приховані та додаткові роботи, непередбачені Додатками та/або окремі роботи (види, обсяги, вартість робіт), які не були враховані при розробці та/або затвердженні Динамічної Договірної ціни, виконання яких є обов’язковим згідно з вимогами чинних будівельних норм (правил), іншими вимогами чинного законодавства України і необхідним для введення Об’єкта в експлуатацію та його подальшої експлуатації, а також роботи, пов’язані із зміною Проектної документації та/або Додатками та/або роботи, додаткові витрати підтверджені належним чином відповідними документами, виконані/понесені Генпідрядником у зв’язку з виконанням даного Договору, підлягають оплаті та відшкодуванню Замовником в повному обсязі.

16. Внесення змін у Проектну документацію Замовником допускається за попереднім письмовим погодженням з Генпідрядником за умови, що такі зміни розроблені, погоджені, затверджені, оформлені Замовником належним чином, а виконання робіт згідно із зміненою проектною документацією не суперечитиме чинним ДБН та не перешкоджатиме нормальній експлуатації Об’єкта і вказані зміни були передані Генпідряднику за Актом приймання-передачі не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів до погодженої Сторонами дати виконання таких робіт.

4. СТРОКИ (ТЕРМІНИ) ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Генпідрядник зобов’язується завершити виконання робіт та передати Замовнику завершені виконанням Роботи за цим Договором у термін додатково погоджений Сторонами шляхом укладення додаткового договору до цього Договору, але в будь-якому разі не пізніше _________ року.

4.1.1. З метою належного виконання умов цього Договору, Сторони не пізніше ___________року зобов’язуються укласти Додаток до цього Договору, в якому буде узгоджено Календарний графік виконання робіт.

4.2. Терміни виконання окремих етапів робіт визначаються Сторонами в Графіках виконання окремих етапів (видів) робіт, що складаються та погоджуються Сторонами додатково не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку виконання відповідного етапу (виду) робіт на Об’єкті.

4.3. Прострочення виконання Замовником своїх зобов’язань за даним Договором є підставою для продовження строків (термінів) виконання робіт та звільняє Генпідрядника від відповідальності за недотримання терміну (строку) їх виконання.

4.4. Терміни виконання окремих етапів робіт та/або строк (термін) їх завершення підлягають продовженню на строк дії обставин, що не залежать від волі Генпідрядника та унеможливлюють їх виконання. За відсутності письмового повідомлення Генпідрядника про настання таких обставин Генпідрядник не звільняється від обов’язку завершити виконання робіт у визначений п. 4.1 Договору термін.

5. ДИНАМІЧНА ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість окремих етапів (видів) робіт визначаються Сторонами в Кошторисах окремих етапів (видів) робіт, що складаються та письмово погоджуються Сторонами додатково не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку виконання відповідного етапу (виду) робіт на Об’єкті. Остаточна вартість і обсяги виконаних Генпідрядником робіт за даним Договором, вартість і об’єми матеріалів, використаних в ході їх виконання визначається Виконавчою документацією.

5.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, в наступному порядку:

5.2.1. Замовник протягом 7 (семи) банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору сплачує на користь Підрядника попередню оплату (аванс) в розмірі окремо погодженому Сторонами.

5.2.2. Замовник зобов’язується здійснювати оплату виконаних Генпідрядником робіт протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання отриманого від Підрядника Акту приймання виконаних робіт та отримання Довідки про їх вартість.

5.2.3. Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник проводить протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання сторонами Акту приймання - передачі Об’єкта в цілому.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Генпідрядник зобов’язаний:

6.1.1. Своїми та залученими силами і засобами виконати Роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства України, державних будівельних норм та правил, проектної документації, в обсязі, в порядку та у строки, передбачені цим Договором.

6.1.2. Передати Замовнику належно виконані Роботи.

6.1.3. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси.

6.1.4. Забезпечити повне і своєчасне ведення Виконавчої документації в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

6.1.5. Письмово інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання вказівок Замовника загрожує придатності, якості, строкам Робіт, що виконуються.

6.1.6. Усувати за свій рахунок недоліки та дефекти, що виникли з вини Підрядника, виявлені під час приймання-передачі Робіт та/або протягом гарантійного строку.

6.1.7. Інформувати Замовника про обставини, незалежні від волі Підрядника, що унеможливлюють, ускладнюють та/або сповільнюють виконання Робіт за Договором.

6.1.8. Забезпечити в період виконання Робіт дотримання своїми робітниками на будівельному майданчику протипожежних заходів, а також заходів щодо техніки безпеки і охорони праці, довкілля в період виконання Робіт.

6.1.9. Надавати належним чином уповноваженим Представникам Замовника безперешкодний доступ до Об’єкта протягом всього періоду виконання Робіт, до всіх частин Робіт в робочий час та за умови їх невтручання у хід виконання будівельних робіт та господарську діяльність Генпідрядника та за умови дотримання представниками Замовника правил поводження на будівельному майданчику, вимог з техніки безпеки та охорони праці.

6.1.10. З дати початку виконання Робіт і до їх завершення вести необхідну виконавчу документацію згідно з вимогами чинних будівельних норм, реагувати на зауваження Представника Замовника стосовно порушень/недоробок/дефектів та повідомляти про дату усунення вищезгаданих зауважень.

6.1.11. Складати необхідну для приймання Робіт документацію, брати участь спільно з Представником Замовника в прийманні виконаних Робіт, виконувати вказівки Представника Замовника, які стосуються якості виконуваних Робіт в порядку та на умовах, визначених Договором.

6.1.12. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати складення Сторонами двостороннього акту про виявлення недоліків розпочати усунення таких недоліків або погоджувати із Представником Замовника інший строк.

6.1.13. В процесі виконання робіт на Об’єкті надати Замовнику документи про якість і гарантію на матеріали та обладнання, що використовуються Генпідрядником в будівництві.

6.1.14. Відповідати за порушення технології виконання робіт, а також за недопущення порушення правил і норм з техніки безпеки на об’єкті, проводити відповідні інструктажі з техніки безпеки особам, допущеним до виконання робіт на Будівельному майданчику, зокрема працівниками субпідрядних організацій.

6.1.15. Забезпечити працівників перед допуском на Будівельний майданчик необхідними засобами особистого захисту, визначеними нормами чинного законодавства.

6.1.16. Повідомляти Представника Замовника та отримувати його письмову згоду на залучення Субпідрядних організацій, для виконання певних етапів робіт, відповідно до умов цього Договору.

6.1.17. Нести повну відповідальність перед Замовником згідно з умовами Договору за якість виконаних робіт.

6.1.18. Попереджати Замовника про наявність обставин, які можуть спричинити погіршення якості або придатності результатам виконання робіт.

6.1.19. Координувати діяльність субпідрядників, найнятих Генпідрядником, та відповідати за результати виконаних ними робіт, як за власні.

6.1.20. У разі знищення Об'єкта та/або його пошкодження Сторони зобов’язуються прийняти спільне рішення щодо порядку та строків усунення таких пошкоджень, затвердити спільний план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За спільним взаємним погодженням Сторони можуть залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта третіх осіб. У разі знищення Об'єкта та/або його пошкодження, спричиненого діями/бездіяльністю працівників Генпідрядника, Генпідрядник зобов’язується усунути такі пошкодження та/або відшкодувати збитки, завдані таким знищенням за власний рахунок, власними силами.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. Забезпечувати належне фінансування виконання Робіт в порядку та строки (терміни) обумовлені цим Договором.

6.2.2. Розробити, затвердити, належним чином оформити та/або отримати і передати Генпідрядникові за актами приймання-передачі Проектну та Дозвільну документацію, вихідні дані та інформацію, необхідні для виконання Робіт за Договором.

6.2.3. Передати Генпідрядникові на підставі Акту приймання-передачі фронт робіт (будівельний майданчик) у стані, придатному для виконання Підрядником Робіт на Об’єкті.

6.2.4. В порядку та строки, обумовлені цим Договором, прийняти роботи в повному обсязі, виконані Генпідрядником, підписати та скріпити відтиском печатки Виконавчу документацію, один примірник якої повернути Генпідряднику.

6.2.5. Протягом строку виконання робіт за цим Договором забезпечувати Об’єкт безперебійним водо-, електропостачання на Об’єкті, водовідведенням, цілодобовою охороною, організовувати пропускний режим на територію будівельного майданчика та дотримання порядку в’їзду/виїзду транспортних засобів, внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей на Об‘єкті будівництва.

6.2.6. Забезпечувати працівникам Підрядника, залученим субпідрядним організаціям безперешкодний доступ на Об’єкт, можливість проходу, заїзду автомобільного транспорту, будівельної техніки та устаткування.

6.2.7. В порядку та строки, обумовлені цим Договором, в повному обсязі оплатити виконані Генпідрядником Роботи.

6.2.8. Без втручання в хід виконання Робіт та господарську діяльність Генпідрядника контролювати (здійснювати авторський та технічний нагляд) виконання робіт Підрядником та/або залученими ним субпідрядниками.

6.2.9. У випадку дострокового припинення цього Договору оплатити фактично виконані Підрядником роботи та придбані матеріали, відшкодувати понесені ним витрати з урахуванням умов цього Договору протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати дострокового припинення Договору.

6.3. Права Генпідрядника:

6.3.1. В порядку та строки, обумовлені Договором, отримувати оплату за Роботи, що виконуються за цим Договором.

6.3.2. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, за письмовим погодженням із Замовником залучати для виконання окремих видів робіт за цим Договором субпідрядників.

6.3.3. У випадку дострокового припинення даного Договору отримати від Замовника оплату фактично виконаних Підрядником робіт та відшкодування вартості придбаних матеріалів, понесених витрат протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати дострокового припинення Договору.

6.4. Права Замовника:

6.4.1. Отримати від Генпідрядника виконання вказаних обсягів Робіт, передбачених Договором.

6.4.2. Надавати шляхом вручення під розписку або шляхом поштового направлення цінним листом з описом вкладення та повідомлення про вручення Генпідряднику письмові інформаційні запити щодо ходу виконання Робіт на Об’єкті, зокрема під час здійснення контролю (технічного/авторського нагляду) за виконанням робіт.

6.4.3. Вимагати від Генпідрядника безоплатного усунення недоліків, виявлених під час приймання-передачі виконаних робіт та/або протягом гарантійного строку, якщо буде встановлено, що такі недоліки виникли внаслідок порушення Генпідрядником вимог Проектної документації шляхом надання Замовником мотивованої письмової претензії.

6.4.4. Призупинити приймання виконаних робіт в разі виявлення недоліків, що виникли з вини Генпідрядника шляхом надання Замовником мотивованого письмового повідомлення Генпідряднику до усунення таких недоліків

6.5. Перелік прав та обов’язків Сторін, передбачений цим Договором, не є вичерпним. Сторони мають інші права та несуть зобов’язання, наявність/виконання яких випливає з умов Договору, додатків до нього, державних будівельних норм і правил, чинного законодавства України.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Протягом гарантійного строку Генпідрядник гарантує, що виконані ним Роботи за цим Договором відповідають державним будівельним нормам, санітарно-гігієнічним нормам, правилам протипожежної безпеки та охорони праці, усім та будь-яким вимогам чинного законодавства України.

7.2. Генпідрядник гарантує досягнення Об'єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації Об'єкта відповідно до Договору протягом 15 (п'ятнадцяти) років з моменту прийняття Об’єкта в експлуатацію.

7.3. Гарантійні строки якості окремих видів закінчених робіт (в частині виконаних Генпідрядником Робіт) становлять:

7.3.1. 36 (сорок шість) місяців на внутрішні мережі;

7.3.2. 24 (двадцять чотири) місяці на роботи з внутрішнього оздоблення з моменту їх прийняття Замовником;

7.3.3. 24 (двадцять чотири) місяці роботи із зовнішнього оздоблення з моменту їх прийняття Замовником.

7.4. Гарантійні зобов’язання на обладнання та устаткування, що використовувалися Підрядником в ході виконання Робіт за даним Договором, несуть виробники та/або постачальники таких матеріалів в порядку та на умовах, визначених в гарантійних талонах, технічних паспортах, інструкціях, сервісних сертифікатах тощо. Початком відліку гарантійних строків вважається дата, зазначена у відповідних гарантійних документах на обладнання та устаткування.

7.5. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків у виконаних роботах (обладнанні), Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів має письмово повідомити про це Підрядника. В такому випадку Сторони створюють відповідну комісію за участю представників Замовника та Генпідрядника. За результатами роботи такої комісії, складається Акт про виявлення (наявності/відсутності) гарантійних недоліків, який є обов’язковий для Сторін.

7.6. У випадку встановлення комісією наявності недоліків у виконаних Генпідрядником роботах, виявлених протягом гарантійного строку, що виникли внаслідок порушення Генпідрядником вимог Проектної документації, Підрядник зобов’язаний усунути вказані недоліки в порядку та в строки, встановлені в Акті про гарантійні недоліки.

7.7. Гарантійні зобов’язання не поширюються, а Генпідрядник звільняється від будь-яких гарантійних зобов’язань та відповідальності, якщо буде виявлено самовільне виконання будь-яких робіт третіми особами на Роботах, що були виконані Підрядником. Гарантійні зобов’язання не поширюються на недоліки, що виникли не з вини Генпідрядника внаслідок впливу явищ техногенного характеру, природньо-кліматичних умов, фізичного зносу, також на випадки механічного, фізичного пошкодження.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У випадку порушення Генпідрядником терміну виконання робіт, вказаного у пункті 4.1 цього Договору, останній сплачує Замовнику штраф в розмірі 1 % (одного відсотку) від передбаченої п. 5.1 Договору Договірної ціни. У випадку порушення Генпідрядником терміну виконання окремих етапів робіт, визначених погодженими Сторонами Графіками виконання окремих етапів (видів) робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, нараховану на вартість невиконаних робіт відповідного етапу за кожен день прострочення.

8.3. У випадку невиконання та/або неналежного/несвоєчасного/не в повній мірі виконання Замовником свого зобов’язання зі сплати авансу, Замовник сплачує на користь Генпідрядника штраф в розмірі 1 % (одного відсотка) від передбаченої п. 5.1 Договору Договірної ціни.

8.4. У випадку порушення Замовником строків оплати вартості виконаних робіт, необґрунтованого неприйняття/відмови/ухилення Замовника від прийняття та/або підписання виконавчої документації Замовник сплачує на користь Генпідрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на дату прострочення, нараховану на суму простроченого платежу (заактованих робіт) за кожен день такого прострочення.

8.5. Без застосування до Генпідрядника будь-якої відповідальності, Генпідрядник має право не приступати до виконання робіт та/або призупинити, та/або зупинити їх виконання та/або відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку без застосування до нього будь-якої відповідальності шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення у випадку невиконання, неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань зі сплати авансу, передання будівельного майданчика (фронту робіт), Проектної, Дозвільної документації, забезпечення будівельного майданчика охороною, водо-, електропостачання, оплати робіт.

8.6. Виплата передбачених цим договором штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним договором.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили (форс-мажору), що перешкоджають належному виконанню цього Договору.

9.2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.

9.3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу – сертифікатом регіональної торгово-промислової палати за місцем виникнення форс-мажору або Торгово-Промислової Палати України.

9.4. Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

9.5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

9.6. В будь-якому випадку настання форс-мажорних обставин не звільняє Замовника від виконання зобов’язання з оплати фактично виконаних Генпідрядником робіт та відшкодування йому усіх понесених у зв’язку з таким виконанням витрат.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано стосується цього Договору, його укладення, виконання, зміни чи припинення, а також інформація про діяльність кожної із Сторін або про діяльність будь-якої третьої особи, яка має відношення до Сторін, яка не є загальнодоступною і яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та/або виконання цього Договору, вважається конфіденційною. Крім того, для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі і сукупності її складових, є невідомою та легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з даним видом інформації, у зв’язку з цим має комерційну цінність і була предметом заходів, які вживаються Сторонами відносно охорони її секретності. Також до конфіденційної інформації належить інша інформація, яка не становить комерційну таємницю згідно з чинним законодавством України, однак, у відношенні якої Стороною було заявлено про те, що вона є конфіденційною.

10.2. Якщо Сторони не домовились про інше, то вони зобов’язується не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного виконання цього Договору, як протягом строку його дії, так і протягом 7 (семи) років після його припинення. Сторони зобов’язуються обмежити коло осіб, які матимуть доступ до такої інформації, кількістю, розумно необхідною для належного виконання умов Договору.

10.3. Сторони зобов’язуються протягом строку дії Договору, а також протягом 7 (семи) років, після закінчення строку його дії, за жодних обставин не розголошувати конфіденційну інформацію, і забезпечувати її захист. Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органу державної влади або рішення суду. При цьому, Сторона, що розкриває конфіденційну інформацію, зобов’язана негайно, в строк не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону про факт отримання вимоги про надання такої інформації.

10.4. Сторона, що порушує умови Договору, щодо розкриття конфіденційної інформації, несе відповідальність відповідно до цього Договору та вимог чинного законодавства України, а також зобов’язана відшкодувати збитки, що були завдані внаслідок розкриття конфіденційної інформації.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

11.1. З метою оперативного вирішення питань технічного, інженерного, юридичного, бухгалтерського та загального характеру, що виникають у процесі виконання Робіт, Замовник та Підрядник призначають своїх повноважних представників:

11.1.2. Зі Сторони Замовника ________________________________.

11.1.3. Зі Сторони Підрядника ________________________________.

11.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення. Договір вважається укладеним, якщо Сторони підписали його текст та скріпили цей документ відтисками печаток.

11.3. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором або до моменту його дострокового припинення. Закінчення строку Договору та/або його дострокове припинення не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке виникло під час дії Договору.

11.4. За винятком випадків, обумовлених цим Договором, дострокове припинення даного Договору шляхом його розірвання допускається винятково за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору про його розірвання.

11.5. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт, з урахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами цього Договору та вимогами чинного законодавства України. Розірвання договору не звільняє Замовника від зобов’язання оплатити вартість фактично виконаних робіт та придбаних Підрядником матеріалів і обладнання. У випадку придбання Генпідрядником попередньо погоджених письмово із Замовником матеріалів та обладнання, що мали використовуватися для виконання Робіт за цим Договором та відповідають Проектній документації, в разі дострокового його припинення, Замовник зобов’язується в повному обсязі відшкодувати Підряднику вартість таких матеріалів та обладнання, витрати на їх транспортування, експедирування, пакування та маркування тощо. В такому випадку Генпідрядник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів передає Замовнику, а Замовник зобов’язаний прийняти, усі такі матеріали та обладнання з усіма відповідними документами.

11.6. На вимогу однієї зі Сторін Договір може бути змінений або розірваний при істотному порушенні його умов іншою Стороною.

11.7. Істотним визнається:

11.7.1. Безпідставна відмова Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором;

11.7.2. Скасування/анулювання необхідних дозвільної/містобудівної/ліцензійної документації, прийняття інших нормативних актів індивідуальної дії органами державної влади та місцевого самоврядування, що позбавляють Сторону права та/або можливості виконання даного Договору;

11.7.3. Відкриття провадження у справі про банкрутство Замовника або Генпідрядника.

11.8. Якщо підставою для розірвання або зміни Договору послугувало істотне порушення Договору однієї із Сторін, інша із Сторін має право вимагати відшкодування збитків, заподіяних розірванням або зміною Договору.

11.9. Зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови складання їх у письмовій формі, підписання Сторонами та скріплення печатками.

11.10. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.11. Після підписання тексту цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, домовленості та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.12. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні Сторонами підписами уповноважених представників та відтисками їх печаток.

11.13. Сторони узгоджують, що документи, пов’язані з укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, надіслані та/або передані Стороною засобами факсимільного зв’язку, електронної пошти, матимуть юридичну силу за умови подальшого надіслання їх оригіналів поштою або вручення їх оригіналів під розписку уповноваженому представникові.

11.14. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язується повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 10 (десяти) календарних днів з дати настання таких змін. Усі документи, пов’язані з укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, мають надсилатися Сторонами за реквізитами, вказаними у цьому Договорі. При цьому, Сторона-одержувач несе усі негативні ризики, відповідальність та зобов’язана забезпечити своєчасне отримання кореспонденції за реквізитами, вказаними в Договорі.

11.15. Усі спори та розбіжності, що виникатимуть у зв’язку з укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати мирно, шляхом проведення переговорів. У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, спір буде переданий для вирішення у суд згідно із юрисдикцією підсудністю та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ГЕНПІДРЯДНИК:

November 03, 2020