Договір купівлі-продажу квартири

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

Місто----------, ------------ дві тисячі ------- року.

Ми, податковий номер -----------------, який проживає за адресою: -----------, вулиця --------- -, будинок №--------, квартира №-----, далі іменований Продавець,

та

----------------------, податковий номер -----------------, який проживає за адресою: -----------, вулиця ----------, будинок №--------, квартира №-----, далі іменований Покупець, - що разом іменуємося як «Сторони»,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.2. За цим договором Продавець передає у власність (продає) Покупцю квартиру, яка знаходиться за адресою: --------------------, а Покупець приймає у власність (купує), квартиру і сплачує за неї обговорену грошову суму.

1.2. Квартира, що відчужується за цим Договором, розташована на -------- поверсі -----поверхового житлового будинку і складається з ----- житлових кімнат, житловою площею ----- кв.м., та однієї кухні. Загальна площа квартири – ----- кв.м.

1.3. Квартира належить Продавцеві на підставі---------------.

1.4. Продавець свідчить, що на момент укладання цього договору вказана вище квартира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру.

1.5. Керуючись вимогами ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 року при укладенні цього договору Продавець стверджує, що права та інтереси малолітніх та неповнолітніх дітей не порушені, право власності та право користування у вищевказаній квартирі малолітні та неповнолітні діти не мають.

1.6. Під забороною відчуження (арештом) згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, виданою ----

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Продаж квартири за домовленістю сторін вчиняється за ------ (-----------) гривень, 00 копійок, що станом на --------- року становить еквівалент ------ (--------) доларів США згідно офіційного курсу НБУ, з яких: ------ (--------) гривні, -- копійки, що становить еквівалент ----- -- (------) доларів США Покупець оплатив Продавцю згідно умов Попереднього договору, а решта грошей в розмірі ------ (-----------) гривень, 00 копійок, що станом на -------- року становить еквівалент ------ (--------) доларів США згідно офіційного курсу НБУ до підписання цього договору.

2.2. Підписання Продавцем та Покупцем цього договору є підтвердження факту повного розрахунку за продану квартиру та відсутність матеріальних претензій один до одного щодо оплати ціни квартири.

2.3. Ринкова вартість квартири згідно висновку про експортно грошову оцінку нерухомого майна видану ------ року становить --------

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Продавця:

3.1.1. Передати квартиру Покупцю у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.1.2. Попередити Покупця про права третіх осіб на квартиру.

3.1.3. Попередити Покупцеві про всі відомі їй недоліки квартири.

3.1.4. Звільнити квартиру від речей для вільного і безперешкодного користування квартирою Покупцем.

3.2. Права Продавця:

3.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Вимагати прийняття квартири Покупцем у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.3. Обов'язки Покупця:

3.3.1. Сплатити за квартиру ціну, встановлену цим Договором.

3.3.2. Прийняти квартиру у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.4. Права Покупця:

3.4.1. Вимагати від Продавця передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз`яснено нотаріусом. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі, а також те, що договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину. Ціна продажу, зазначена в пункті 2.1 цього договору, за свідченням сторін відповідає їх дійсним намірам. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору; внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором; договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини; умови даного договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін.

4.2. Продавець повідомляє, що:

  • недоліків, які перешкоджають використанню квартири за цільовим призначенням - немає;
  • у вищевказаній квартирі самовільних переобладнань, перепланувань, добудов, перебудов, реконструкції щодо об`єкта нерухомого майна не здійснено. Технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна після підписання цього договору Продавець передає Покупцям.

4.3. Другий з подружжя Продавця надав свою згоду на укладення цього договору, що підтверджується заявою -----, справжність підпису на якій засвідчено ----, приватним нотаріусом ------------міського нотаріального округу ------ року за №----

Другий з подружжя Покупця надав свою згоду на укладення цього договору, що підтверджується заявою -----, справжність підпису на якій засвідчено ----, приватним нотаріусом ------------міського нотаріального округу ------ року за №----.

4.4. Витрати щодо укладання цього Договору розподіляються між Сторонами наступним чином: а) нотаріальні послуги (держмито) сплачує Продавець та Покупець порівну; б)податок (збір) в Пенсійний фонд сплачує Покупець; в) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – сплачує Покупець; г) довідки про відсутність заборон – сплачує Продавець та Покупець (кожна сторона щодо довідки, яка її стосується); д) реєстрацію правочину сплачує Продавець та Покупець порівну; е) реєстрацію договору в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно сплачує Покупець.

4.5. Право власності на квартиру виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

4.6. Договір складено в двох примірниках, з яких перший примірник залишається на зберіганні в приватного нотаріуса, а інший, що має силу оригіналу видається Покупцю.

4.7. У випадках, не передбачених даним Договором сторони керуються чинним законодавством України. Таке ж правило діє у разі протиріччя цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.

4.8. Спори, що можуть виникнути після укладання договору, вирішуються в судовому порядку.

4.9. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством України.

4.10. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін повинні бути нотаріально посвідчені.

4.11. Зміст п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків та гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року за р. № 572 з наступними змінами та доповненнями, статей 57-74, 97 Сімейного кодексу України, ст. ст. 376, 382, 383 ЦК України, ст. 152 Житлового кодексу України, ст. 172 Податкового кодексу України, та зміст ст. 27 Закону України «Про нотаріат» про те, що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчинення нотаріальної дії, подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов`язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа - нотаріусом сторонам роз’яснено.

ПІДПИСИ СТОРІН :

ПРОДАВЕЦЬ: ________________________

ПОКУПЕЦЬ: _________________________

Посвідчуваний напис нотаріуса