Договір про встановлення земельного сервітуту

ДОГОВІР

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

Місто __________________, ______ року

Ми: з однієї сторони –  ________________________, проживаю за адресою: _________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, надалі за текстом – «ВЛАСНИК», та _________________, проживаю за адресою: _______________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, надалі за текстом – «ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ», з іншої сторони, а разом надалі за текстом –  «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали цей договір про таке:

1. За цим договором  Власник  надає  Землекористувачу  право на обмежене платне користування належною йому земельною ділянкою (надалі за текстом – земельний сервітут) площею ______ га, яка розташована за адресою: _____________, кадастровий номер _______________, надалі за текстом – земельна ділянка, на умовах, визначених цим договором.

2. Земельний сервітут, установлений цим договором, включає право  Землекористувача  проходити через земельну ділянку  Власника  в частині, _______________, користуючись проходом (проїздом), що веде до __________ в обидві сторони у період із ___________, (на весь термін дії договору).

Земельний сервітут установлюється строком на 10 (десять) років.

3.  Землекористувач  не має права:

– залишати своє майно на земельній ділянці  Власника;

– користування будь-якими об’єктами (рухомими і нерухомими), розташованими на земельній ділянці;

– здійснювати будь-які інші дії, крім тих, що зазначені в п.2 цього договору.

4. За користування земельною ділянкою  Землекористувач  щомісяця сплачує  Власнику  плату в розмірі __________ грн. Ця сума сплачується  Землекористувачем  не пізніше __________ числа поточного місяця за наступний місяць користування земельною ділянкою.

5. Земельна ділянка належить ___________ на підставі державного __________. Право власності на земельну ділянку зареєстроване __________.

6. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.

7.  Власник  заявляє, що встановлення земельного сервітуту щодо належної йому земельної ділянки на умовах, визначених цим договором, не є обтяжливим для нього.

8. Земельний сервітут не підлягає відчуженню.

9. Земельний сервітут зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він установлений.

10. Збитки, завдані  Власнику Землекористувачем,  підлягають відшкодуванню на загальних підставах

11. Земельний сервітут, установлений цим договором, припиняється у разі:

а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він установлений, та власника земельної ділянки;

б) відмови від нього  Землекористувача;

в) рішення суду про скасування земельного сервітуту;

г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;

ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;

д) порушення  Землекористувачем  умов користування сервітутом.

На вимогу Власника, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

а) припинення підстав його встановлення;

б) коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.

12. Згідно з прописами статті 100 Земельного кодексу України, договір про встановлення земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе  Землекористувач.

14. Нотаріусом роз’яснено  Сторонам  положення чинного законодавства щодо порядку укладання договорів про встановлення сервітуту, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 401 – 404 406 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України, статей 98 – 102 Земельного кодексу України.

15. Ми,  Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не має характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами згідно зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються цим договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16.  Сторони  підтверджують, про що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей стосовно умов цього договору.

17. Договір складається в трьох примірниках, один із яких зберігається в справах приватного нотаріуса _________ нотаріального округу _________, інші видаються  Сторонам.

18. Дружина  Власника  надала свою згоду на укладення ним цього договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено __________, приватним нотаріусом ___________ нотаріального округу, __________ за реєстровим номером _____.

Дружина  Землекористувача  надала свою згоду на укладення ним цього договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено __________, приватним нотаріусом ___________ нотаріального округу, __________ за реєстровим номером _____..

ПІДПИСИ:  __________________________

_______________________________________

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

December 08, 2020