Попередній договір купівлі-продажу квартири

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР №__
про купівлю-продаж квартири

____________________ ____________________

Ми, що нижче підписалися: _________________________________________, та _______________________________________________, (надалі – Сторона_2), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов’язуються у строк до ________________________________ укласти Основний договір купівлі-продажу _________________________ (вид нерухомого майна), що знаходиться ____________________________, проектною загальною площею ___ кв. м. (надалі - Основний договір купівлі-продажу).

1.2. Право власності Сторона_2 на Об’єкт нерухомості підтверджується таким документом_______________________ та Витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно___________________ .

1.3. Вартість Об’єкта нерухомості, що визначена на підставі Звіту про оцінку майна №__ від _____________, що складений __________________, становить_________________.

1.4. Сторони домовилися, що істотними умовами Основного договору купівлі-продажу будуть наступні:

  • витрати, пов’язані з оформленням основного договору купівлі-продажу квартири сплачуватиме _______________;
  • _______________
  • Сторона 2 зобов'язуються передати квартиру ____________ до _____________ року.

1.5. Сторони свідчать, що на момент укладання цього договору вказана ______________ не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, у податковій заставі не перебуває, не передана в іпотеку, щодо неї не укладено будь-яких правочинів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, треті особи не мають жодних прав на неї.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. На підтвердження дійсних намірів Сторін в укладенні Основного договору Сторона_1 передає Стороні_2 грошові кошти в розмірі _________ грн, а Сторона_2 своїм підписом під цим договором підтверджує отримання таких коштів.

2.2. Зазначена сума розцінюється Сторонами як аванс за Основним договором, а при оформленні Основного договору сума, що підлягає передачі Стороні_1, буде зменшена на суму, яка передана за цим договором.

2.3. Ціна _____________, на день укладення цього Попереднього договору, становить – _______________________ гривень, без ПДВ. Ціна одного квадратного метра загальної площі, на день укладення цього Попереднього договору, становить _______________________ гривень, без ПДВ.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Для укладення Основного договору купівлі-продажу Сторона_2 зобов’язується одержати Свідоцтво про право власності на квартиру, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, довідку про наявність (відсутність) прописаних (зареєстрованих) осіб у вищезгаданій квартирі, погасити існуючу заборгованість з оплати комунальних послуг, Звіт про експертну оцінку та підготувати усі інші документи необхідні для нотаріального посвідчення договору, передбачені чинним законодавством України.

Сторони домовилися, що у зв’язку з можливими змінами в діючому законодавстві України, перелік документів визначений в п._ цього Договору не є вичерпним і може змінюватися.

3.2. Сторона_2 повинна письмово повідомити _______________________________ про готовність до укладення основного договору негайно після отримання усіх документів, необхідних для його нотаріального посвідчення, але не пізніше як за 5 (п'ять) днів до закінчення строку, передбаченого у п. __ цього договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку відмови ________________________________ від укладення основного договору купівлі-продажу квартири, Сторона зобов'язана протягом __ банківських днів від дати, коли зобов'язання Сторони повинні були бути виконаними, повернути ______________________ суму сплачену відповідно до п.__ цього договору, сплатити 20% (двадцять відсотків) річних за користування чужими коштами.

4.2. У випадку відмови _____________________________________ від укладення основного договору купівлі-продажу квартири з суми одержаного забезпечувального платежу Стороною утримуються: витрати, пов'язані із підготовкою документів для укладення основних договорів та неустойка у розмірі 10% (десяти відсотків) від суми забезпечувального платежу. Сума, що залишилася, повертається ____________________________ протягом 3 (трьох) днів з дня одержання відповідної вимоги.

5. СТРОК ДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Цей Попередній договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. З моменту укладення цього договору Сторона зобов’язується не укладати жодних правочинів з третіми особами щодо відчуження квартири, не надавати її в користування, управління та не передавати в іпотеку, не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна і двері, наявні у квартирі на момент його огляду __________________________ та припинити та/або не розпочинати будь-які переговори з цього приводу.

6.2. Зобов’язання, встановлені попереднім договором, припиняються, якщо основні договори не укладені протягом строку, встановленого-попереднім договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про їх укладення.

6..3. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує _____________________.

6.4.Сторони надали одна одній згоду на обробку персональних даних, що містяться у даному договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання, з метою належного виконанняумов договору та відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких залишається в ________________________________________, а інший – видається ________________________________.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2