Договір завдатку

Договір завдатку №_____

м. ____________ “ _____ ” __________ ____ р.

1. Учасники договору:

1. Продавець (ці),

_________________________________________________,

паспорт серії _____ №____________, виданий

____________________________________________ від «________»

_________________ ____ р., місце реєстрації:

___________________________________________________,

Покупець (ці),

_____________________________________________________,

паспорт серії ____ № __________, виданий

_____________________________ від «_____» _____________

р., місце реєстрації: _____________________________________________________, з іншої

Сторони, разом іменовані „Сторони”, та ______________________________________ уклали цей Договір про таке:

2. Предмет договору:

2.1. Сторони домовилися, що Продавець (ці) продає, а Покупець (ці) купує об'єкт нерухомості, а саме ____________, що знаходиться за адресою: м. ______________, вул._____________________, буд._______, кв.____________________, надалі – Об'єкт продажу, і належить Продавцю (цям) на праві власності:

__________________________________________________

2.2. Сторона Продавця (ців) і сторона Покупця (ців) узгодили суму, за яку буде здійснено Договір купівлі-продажу вказаного Об'єкта продажу: ціна об'єкту становить _____________________, 00 гривень (____________________грн., 00 копійок), що становить ________,00 доларів США (__________________________ доларів США) за курсом ________ грн/долар на день підписання Договору.

2.3. Сторони Продавця (ців) і Покупця (ців) узгодили строки здійснення намірів купівлі-продажу, а саме: до "_____" ____________ р. на умовах, викладених нижче, укласти Договір купівлі-продажу об’єкта продажу.

2.4. Сторони дійшли згоди, що в підтвердження факту наміру укладення Договору купівлі-продажу Об’єкту продажу та з метою забезпечення його виконання Покупець (ці) передає Продавцю (цям) та Агентству нерухомості грошову суму у розмірі ____________ грн. (________________________________ грн., 00 копійок), що становить в еквіваленті ________,00 доларів США (_______________________________ доларів США), за курсом ________ грн/долар на день підписання даного Договору, яка розподіляється між Продавцем і Агентством нерухомості у таких частинах:

2.4.1. Продавцю (цям) передається Покупцем (ями), як завдаток, в рахунок належного за цим Договором платежу, зазначеного в п. 2.2 Договору, у розмірі _________________,00 гривень (____________________________________ гривень 00 копійок), що становить в еквіваленті ________________________,00 доларів США (___________________________________ доларів США) по курсу ________ грн./долар на день підписання даного Договору;

2.4.2. Агентству передається Покупцем (ями) грошова сума у розмірі ___________,00 гривень (__________________________грн, 00 копійок), що становить ________,00 доларів США (______________________________ доларів США) за курсом ________ грн/долар на день підписання Договору. Ця сума залишається на зберіганні в Агентстві нерухомості до укладення нотаріально посвідченого Договору купівлі-продажу для забезпечення п. п. 3.1 та 3.2, після чого – йде в рахунок оплати послуг агентства нерухомості (п. п. 6.2, 6.3).

2.5. Право власності на об'єкт продажу переходить до Покупця (ців) в момент реєстрації нотаріально посвідченого Договору купівлі-продажу і внесення Договору купівлі-продажу до електронного Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.6. Цей Договір є попереднім Договором між Сторонами щодо купівлі-продажу об’єкту продажу, містить істотні умови основного Договору та складений згідно зі ст.ст. 635, 639 Цивільного кодексу України у письмовій формі.

2.7. Сторони Договору засвідчують, що уклали цей Договір, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного Договору, та підтверджують дійсність намірів при його укладенні, а також, що він не має характеру фіктивного та удаваного правочину і не є правочином зловмисним.

2.8. Відповідальність за виконання умов цього Договору покладається на обидві Сторони його учасників, а також на членів їхніх сімей (Покупець (ці), якщо подружня пара (на чоловіка чи дружину); Продавець (ці) – на всіх співвласників об’єкта продажу та членів їхніх сімей).

Продавець (ці): ________________________

Покупець(ці): _________________________

3. Зобов'язання і відповідальність сторін:

3.1. Продавець (ці) зобов’язується:

- пред'явити всі оригінали обов'язкових документів (документів на об'єкт продажу) та інших документів (паспортів, свідоцтв про народження, ідентифікаційних кодів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про розлучення (в разі відчутності потрібної інформації в паспорті) всіх учасників Договору купівлі-продажу), необхідних для здійснення відчуження об'єкту продажу, зокрема пред’явити (або замовити вироблення) Витяг з Реєстру прав власності (довідка-характеристика БТІ), за вимогою – пред’явити (чи замовити вироблення) Рішення або Розпорядження опікунської ради (за наявності серед співвласників об'єкту-продажу малолітніх, неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб), надати їх ксерокопії;

- довести до відома Покупця (ців) про наявність обмежено дієздатних або недієздатних осіб серед співвласників об'єкту продажу, про права третіх осіб на об'єкт продажу як в межах, так і за межами України на користування об'єктом (оренди, найму, лізингу тощо), якщо такі є;

- (ці) гарантує згоду інших співвласників об'єкта продажу (в т. ч. подружжя) на укладення договору купівлі-продажу об’єкту продажу та виконання умов цього Договору, а також те, що об'єкт продажу не проданий, не подарований, не є об'єктом застави (зокрема податкової) (якщо є об’єктом застави, повідомити про це Покупця (ців) та осіб, присутніх під час підписання цього Договору), не внесений в статутний фонд юридичних осіб, не є предметом судового спору, під забороною (арештом) не перебуває, жодних прихованих недоліків, зокрема тих, які можуть викликати аварійний стан чи необхідність реконструкції квартири та наявність яких вплине на зменшення вартості об’єкта продажу, не має;

- оплатити довідки нотаріальної контори про відсутність заборони відчуження та арешти, і інші документи, необхідні саме від сторони Продавця (ців) для здійснення Договору купівлі-продажу;

- пред'явити до моменту укладення Договору купівлі-продажу довідку ЖЕКу (правління кооперативу, ОСББ, інше) про осіб, прописаних (зареєстрованих) в об'єкті продажу;

- на момент підписання Договору забезпечити згоду на відчуження об'єкта продажу решта всіх співвласників-учасників Договору купівлі-продажу;

- не здійснювати перебудову, або перепланування об'єкта продажу, не проводити демонтаж сантехнічних, електротехнічних, опалювальних і газових систем, а також не здійснювати інших дій, що призведуть до погіршення якості об'єкта продажу щодо його стану на момент останнього огляду Покупцем (ями);

- до укладення основного Договору не відчужувати об’єкт продажу іншим особам, не надавати його в користування та не передавати в заставу;

- дотримуватись умов, викладених у цьому Договорі, не змінювати їх (вартість об'єкта продажу, терміни угоди, виписки, звільнення і т. д.) без попередньої згоди Сторони Покупця;

- у випадку відмови чи ухилення Продавця (ців) від нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу об’єкту продажу на умовах цього Договору чи невиконання (порушення виконання) умов цього Договору з його вини, Продавець (ці) зобов'язаний повернути Покупцю (цям) подвійну суму, вказану в п. 2.4, в триденний термін з моменту відмови від укладення основного нотаріального Договору купівлі-продажу об’єкта, за мінусом суми, зазначеної в п. 2.4.2, яка залишається Агентству нерухомості як винагорода за уже здійснені послуги;

- у випадку відмови Покупця від намірів здійснення Договору купівлі-продажу об’єкта продажу або порушення інших зобов'язань за цим Договором, зокрема зобов'язань щодо термінів здійснення Договору купівлі-продажу, Продавець не повертає Покупцю всю суму Завдатку, вказану в п. 2.4.1, а залишає собі половину суми, вказаної в п. 2.4.1, отриманої від Покупця, під час підписання цього Договору, а другу половину зобов`язується передати Агенції, як компенсацію за вже здійснені послуги, в триденний термін з моменту відмови Покупця укласти Договір купівлі-продажу;

- відмова від Продажу підтверджується Актом відмови, що складається та підписується Агенцією, Покупцем та Свідками, що були присутні при укладенні Договору.

3.2. Покупець (ці):

- засвідчує, що об’єкт продажу ним візуально оглянутий та знаходиться у стані, придатному для його використання за цільовим призначенням;

- зобов’язаний пред'явити необхідні документи для здійснення Договору купівлі-продажу (документи, що посвідчують особи учасників здійснення Договору купівлі-продажу, – паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про одруження, розпорядження/чи рішення опікунської ради, інше);

- у випадку відмови від намірів здійснення Договору купівлі-продажу об’єкта продажу або порушення інших зобов'язань за цим Договором, зокрема зобов'язань щодо термінів здійснення Договору купівлі-продажу, грошова сума, вказана в п. 2.4, поверненню не підлягає і Покупець (ці) не має права вимагати її повернення. Водночас сума, зазначена в п. 2.4.2, залишається Агентству нерухомості як винагорода за здійснену роботу.

Продавець (ці):_________________________

Покупець(ці):________________________

- у випадку відмови Продавця від намірів здійснення Договору купівлі-продажу об’єкта продажу або порушення інших зобов'язань за цим Договором, зокрема зобов'язань щодо термінів здійснення Договору купівлі-продажу,

Продавець повертає Покупцю подвійну суму Завдатку, вказану в п. 2.4, під час підписання цього Договору, а Покупець зобов`язується передати Агенції половину від суми, вказаної в п. 2.4 цього Договору, як компенсацію за уже здійснені Агенцією послуги, в триденний термін з моменту відмови Продавця укласти Договір купівлі-продажу;

- відмова від купівлі підтверджується Актом відмови, що складається та підписується Агенцією, Продавцем та Свідками, що були присутні під час укладення цього Договору.

3.3. Учасники Договору зобов'язуються дотримуватись конфіденційності.

4. Порядок вирішення спорів:

4.1. Всі суперечки що до умов Договору вирішуються шляхом переговорів обох Сторін, а у випадку недосягнення згоди питання вирішуються згідно з чинним законодавством України.

5. Форс-мажорні обставини:

5.1. У випадку неможливості здійснення Договору купівлі-продажу через форс-мажорні обставини (хвороба, смерть, стихійні лиха, непередбачені зміни у законодавстві, дії державних структур, банківських, комерційних або приватних установ, від яких залежить те чи інше вироблення документації, або отримання інформації щодо об’єкту продажу), даний Договір може бути розірваний без застосування штрафних санкцій з/або без погашенням збитків за домовленістю Сторін.

6. Додаткові умови:

6.1. Продавець (ці) та Покупець (ці) узгодили між собою, що витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням Договору купівлі-продажу об'єкта продажу, оплачує _____________________________, а необхідні платежі у державний бюджет оплачує

__________________________________.

6.2. Продавець (ці) та Покупець (ці) визнають те, що знаходження Продавцем і Покупцем один одного та досягнення згоди на укладення Договору купівлі-продажу об'єкта продажу відбулося за сприяння Агентства , яке внаслідок цього має право на винагороду, розмір якої визначено за домовленістю і визначається договором про надання посередницьких послуг з купівлі №_______від ___________р.

Підтвердженням повного розрахунку за надані послуги, згідно з договором про надання посередницьких послуг, є Акт здавання-приймання послуг Агентства нерухомості.

6.3. Послуги, надані Агентством нерухомості сторонам цього Договору, оплачуються в день підписання цього Договору, згідно з п. 2.4.2, а решта – в день нотаріального посвідчення основного Договору купівлі-продажу об'єкта продажу, до його підписання.

6.4. Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", Сторони дають свою згоду на збір та обробку їх персональних даних, які необхідні для виконання цього Договору.

6.5. У разі виникнення додаткових витрат, обумовлених проплатою через банківський рахунок, Покупець і Продавець несуть витрати кожен пропорційно в своїй частині.

6.6. Сторони узгодили (це входить в ціну Об’єкту продажу), що Продавець залишає без доплати в Об’єкті продажу:

__________________________________.

7. Термін дії Договору:

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно з цим Договором.

7.2. Договір укладено в трьох оригінальних екземплярах із 3 аркушів (3 сторінки), для кожної зі Сторін та Агентства нерухомості.

7.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі (за домовленістю – в усній формі) за згодою Сторін та в присутності чи проінформованості Агентства нерухомості.

7.4. Термін дії Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін (в усній чи письмовій формі).

8. Реквізити Учасників Договору:

З умовами Договору згоден (згодна), суму отримав (ла):

Продавець (ці): ______________ / ______________ /

З умовами Договору згоден (згодна):

Покупець (ці): ______________ / ______________ /

Підпис ___________________

______________ / ______________ /

У присутності:

______________ / ______________ /