Договір дарування квартири

Договір дарування квартири

Місто ____________ дві тисячі двадцять першого року

Ми, що підписалися нижче: ______ (надалі - Дарувальник) з однієї сторони та ____________ (надалі - Обдаровуваний) з іншої сторони, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом із приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. Дарувальник подарував, а Обдаровуваний прийняв у дарунок належну Дарувальнику на праві власності квартиру, яка знаходиться за адресою: ______________область, місто ____________, ________________ (два) -(надалі Дарунок).

2. Документом, що підтверджує право власності Дарувальника на квартиру, є ________, посвідчений ________ року ________, приватним нотаріусом ________ нотаріального округу за р. № ____________.

3. Право власності Дарувальника на квартиру внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно __________ року, номер запису про право власності __________, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 00000000.

4. Квартира, яка відчужується, складається з _____ житлових кімнат, площею _____ кв.м. та однієї кухні. Загальна площа квартири _____ кв.м.

5. Дарунок цей сторони оцінюють у сумі _________ (_________________) гривні, _____ копійок.

6. Згідно зі Звітом про оцінку майна № _______, виконаним________ року ТОВ «__________», ринкова вартість квартири, що відчужується, становить _____________

7. Дарувальник стверджує, що дарування здійснюється без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального, і гарантує, що зазначена квартира, яка є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не продана, не подарована, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, не відчужена іншим способом, під заставою, забороною (арештом), не перебуває, прихованих недоліків, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (зокрема за договорами найму чи оренди) як у межах, так і за межами України, немає.

8. Керуючись вимогами ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 року при укладенні цього договору, Дарувальник стверджує, що права та інтереси малолітніх та неповнолітніх дітей не порушені, право власності у вказаній квартирі малолітні та неповнолітні діти не мають.

9. Дарувальник стверджує, що йому невідомо про будь-які недоліки або особливі властивості предмета дарування, які могли б бути небезпечними для життя, здоров’я та майна Обдаровуваного. Квартира, яка відчужується, візуально оглянута Обдаровуваним до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які перешкоджали б її використанню за призначенням, на момент огляду не виявлено, претензій щодо якісних характеристик квартири Обдаровуваний до Дарувальника не має.

10. Дарувальник повідомляє, а Обдаровуваний обізнаний з тим, що у вказаній квартирі самовільних переобладнань, перепланувань, добудов, перебудов, реконструкції щодо об'єкта нерухомого майна не здійснено, а також, що технічні характеристики об'єкта нерухомого майна фактично відповідають тим, які зазначені у технічному паспорті. Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна після підписання цього договору Дарувальник передає Обдаровуваному.

11. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі, а також те, що договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору; внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, зокрема неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором; договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини; умови цього договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін.

12. Ми, Дарувальник та Обдаровуваний, підтверджуємо, що цей договір не є зловмисним, а також будь-які обставини помилки, обману, насильства, тяжких обставин для вчинення цього правочину відсутні. Дарувальнику роз’яснено, що за своєю природою договір дарування є безоплатним, а тому Дарувальник не має права вимагати від Обдаровуваного вчинення на свою користь будь-яких дій майнового або немайнового характеру.

13. Спори, котрі можуть виникнути після укладання договору, вирішуються в судовому порядку.

14. Сторони домовились, що під передачею квартири за цим договором слід вважати отримання Обдаровуваним від Дарувальника примірника цього договору, після підписання його сторонами. Прийняття Обдаровуваним від Дарувальника примірника договору свідчить про те, що передача та прийняття дарунку відбулись.

15. Право власності Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

16. Право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

17. Зміст ст. ст. 382, 383, 717, 722, 727, 728 Цивільного кодексу, ст. 152 Житлового кодексу України, ст. 173 Податкового кодексу України, ст. 57 Сімейного кодексу України нам, сторонам, що підписали цей договір, нотаріусом роз’яснено.

18. Дружина Дарувальника, ___________, надала свою згоду на укладення цього договору, що підтверджується заявою, справжність підпису на якій засвідчено ________________, приватним нотаріусом_________________ районного нотаріального округу ________________області ___________ року за № _________

19. Витрати, пов’язані з укладанням договору, оплачує Обдаровуваний.

20. Договір складено у двох примірниках, один із яких залишається на зберіганні у приватного нотаріуса, а інший примірник, що має силу оригіналу, видається Обдаровуваному.

ПІДПИСИ:

Дарувальник: ____________________

Обдаровуваний: __________________

(посвідчуваний напис нотаріуса)