Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

місто ___________, «___» __________ __21 р.

Ми, що підписалися нижче: громадянин України __________________,

що мешкає за адресою: _____________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________,

паспорт серії ___ № __________, виданий __________________

________________________________________________,

іменований надалі «Продавець», з одного боку, та

громадянин України _________________________________,

який мешкає за адресою: ___________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________,

паспорт серії ___ № ________, виданий _________________

________________________________________________,

іменований надалі «Покупець», з іншого боку, надалі іменуються «Сторони», попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для укладення правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно зі своїм вільним волевиявленням, яке відповідає нашій внутрішній волі, уклали цей договір про таке:

1. Продавець передає у власність покупця __-кімнатну квартиру загальною площею ______ кв.м., яка знаходиться в ________________, далі за текстом – «Квартира», а покупець приймає цю квартиру в власність і зобов’язується сплатити за неї певну грошову суму.

2. Вказана квартира належить продавцю на праві приватної власності, що підтверджується свідоцтвом на право власності на житло, виданим _______ _________________________ за реєстраційним номером ________________, право власності зареєстроване _____________________________, за реєстровим номером _____________.

3. Продаж квартири вчинюється за суму _________ (____тис. грн___коп) гривень, з яких ____________ (________тис. грн_____коп) покупець сплачує продавцю в момент укладання цього договору, а решту цієї суми, а саме _____(_______тис.грн______коп) гривень, покупець зобов’язується сплатити продавцю в строк до ______________ (____________) ___________________.

4. До моменту повного розрахунку за продану квартиру, продавцю, відповідно до вимог ч. 6 ст. 694 Цивільного кодексу України, належить право застави на передане, але не оплачене майно. З моменту укладання цього договору покупець має право розпоряджатися майном винятково за письмовою, нотаріально засвідченою згодою продавця. Після проведення повного розрахунку іпотека, що виникла за цим договором, припиняється. За заявою продавця та відповідно до ст. 4 закону України «Про іпотеку» обтяження квартири іпотекою реєструється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Сторони домовились, що факт повного розрахунку за цим договором може підтверджуватися заявою продавця (його представника), підпис на який засвідчується нотаріально, або іншим документом, що встановлений чинним законодавством.

5. Продавець гарантує, що квартира¸ яка є предметом цього договору, належить йому на праві приватної власності та не є спільним майном подружжя, оскільки одержана шляхом безкоштовної приватизації; що вона нікому іншому не продана, не подарована, як внесок до статутного капіталу господарчих товариств не передана, не відчужена іншим способом, не передана в іпотеку, в спорі та під забороною (арештом) не перебуває, прав щодо неї у третіх осіб (зокрема за договорами найму), як у межах, так і за межами України, немає; усі особи, що проживали у квартирі, зняті з реєстраційного обліку, діти (малолітні та/або неповнолітні), а також недієздатні та обмежено дієздатні дієздатні особи не мають права користування квартирою, яка є предметом цього договору. Відсутність обтяжень і обмежень щодо квартири перевірено за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №__________ і №_________ від_______21 року. Продавець свідчить, що продаж житлової нерухомості або земельної ділянки ним учиняється вперше у поточному звітному податковому році, у звʼязку з чим він має пільгу щодо сплати податку з доходу фізичних осіб згідно з вимогами ст. 172 Податкового кодексу України.

6. Продавець зобов’язаний:

у строк до ____________________ виконати усі дії, необхідні для фактичної передачі квартири покупцю, тобто звільнити її від речей домашнього вжитку для вільного та безперешкодного користування нею покупцем, передати покупцю ключі, а також учинити інші дії, необхідні для реалізації покупцем права власності у повному обсязі;

сплатити усі борги за комунальними платежами станом на час звільнення квартири у строк до ________ та надати покупцю документальне підтвердження сплати цих платежів;

видати письмову заяву, підпис на якій засвідчується нотаріально, про факт повного розрахунку покупцем за цим договором у разі належного виконання покупцем свого зобов’язання за цим договором і забезпечити вилучення запису про іпотеку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7. Покупець зобов’язаний:

прийняти цю квартиру у власність і фактично;

сплатити продажну вартість квартири у сумі та у порядку, визначеному договором.

8. У разі, якщо одна зі сторін ухиляється від виконання зобов’язань за цим договором, інша сторона має право вимагати виконання цього договору у судовому порядку.

9. Продавець має право вимагати від покупця сплати суми продажу у строки, встановлені цим договором, зокрема шляхом учинення виконавчого напису нотаріуса на підставі п. 1 «Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі вчинення виконавчих написів нотаріусів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172. Документом, що підтверджує безспірність заборгованості Покупця та встановлює прострочення виконання цього зобов’язання, разом з цим договором за домовленістю сторін буде вважатися заява, передана Продавцем Покупцю у порядку ст. 84 Закону України «Про нотаріат», відповідь на яку зі сторони Покупця не буде одержано у строки, встановлені законом, або не буде сплачена покупна ціна у цей строк. У разі примусового стягнення за цим договором Продавець має право на одержання суми витрат, пов’язаних з примусовим виконанням, одержання суми боргу та інших платежів за цим договором. У разі невиконання та/або неналежного виконання Покупцем взятих на себе зобов’язань за цим договором Продавець має право вимагати розірвання цього договору в судовому порядку та повернення нерухомості.

10. Покупець має право вимагати від Продавця фактичної передачі майна в строки, встановлені цим договором, та надання Продавцем заяви про повний розрахунок (у разі проведення повного розрахунку) у у формі та у порядку, що встановлені цим договором, та вилучення запису про іпотеку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11. Право власності на квартиру виникає у Покупця з моменту реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

12. Покупець свідчить, що він придбаває квартиру в особисту приватну власність за рахунок власних коштів, оскільки на час її придбання у шлюбі не перебуває та однією сім’єю з чоловіком/дружиною не проживає.

13. Квартира, що продається, візуально оглянута Покупцем до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню її за призначенням, на момент огляду виявлено не було.

14. Сторони стверджують, що вчинення цього правочину не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних дітей, що договір цей не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки, а також що у квартирі, що є предметом цього договору, перебудувань чи перепланувань або реконструкції не проводилося.

15. Сторони свідчать, що їх майно не знаходиться в податковій заставі, що підтверджується витягом від «____» ________ 20____ року.

Зміст статей 182, 203, 334, 377, 657, 1087 Цивільного кодексу України, постанови НБУ № 210 від 06.06.2013 р. та ст. 461 Закону України «Про нотаріат» нам, сторонам, нотаріусом роз’яснено.

Витрати з нотаріального оформлення цього договору несе Покупець. Покупцем сплачений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості квартири.

Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса, а решта видається сторонам.

ПІДПИСИ СТОРІН

посвідчувальний підпис нотаріуса