Договір дарування земельної ділянки

Договір дарування земельної ділянки

Місто Львів, _______ дві тисячі двадцять першого року.

Ми, що підписались нижче: з однієї сторони - ПІБ _______, ___ року народження, РНОКПП _____, який проживає за адресою: м.____, вул. ______ буд. ______, кв. _______, ( надалі - "Дарувальник") та з другої сторони ПІБ ________, ________ року народження, РОНКПП _______, який проживає за адресою: м. ________, вул. _______, буд. _______, кв. _____,(надалі - "Обдаровуваний"), попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає нашій внутрішній волі, маючи на меті реальне настання правових наслідків від укладеного правочину, керуючись главою 27, а також ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей договір про таке:

1. Дарувальник подарував, а Обдаровуваний прийняв у дар земельну ділянку загальною площею ______ (______) гектарів, зокрема за земельними угіддями ________, розташовану в м. ____, вул._______, земельна ділянка №____, кадастровий номер земельної ділянки __________.

2. Земельна ділянка належить Дарувальнику на підставі _________, право власності на зазначену земельну ділянку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від ____ за номером запису про право власності ______, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна _________.

3. Цільове призначення відчужуваної земельної ділянки: ________________. Категорія земель ____________.

4. Опис меж земельної ділянки:

Від А до Б – землі _________;

Від Б до В – землі _________;

Від В до Г – землі _______

5. Згідно з Витягом № НВ- ________ з Державного земельного кадастру, виданого ___ державним кадастровим реєстратором Головного управління Держгеокадастру у ________ області/місті від ______ року, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 №1051, не зареєстровані.

6. Згідно з витягом із технічної документації про нормативно-грошову оцінку № ____ від ____, вартість земельної ділянки становить _________ гривень. Сторони оцінюють цей дарунок у сумі ____________ (______) гривень.

7. Ринкова вартість земельної ділянки згідно з Висновком про експертну грошову оцінку, складеним _____ року ТОВ «_____», становить _________ (______) гривень.

8. Відсутність заборони відчуження або арешту щодо предмету цього Договору та відсутність обтяження цього нерухомого майна іпотекою перевірено за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього, приватним нотаріусом _________ нотаріального округу _________ року.

9. Дарувальник свідчить, що:

- не застережених, прихованих недоліків відчужуваного за цим договором майна, про які б Дарувальник не повідомив Обдаровуваного, які значно знижують можливість використання його за цільовим призначенням, немає; внаслідок укладення цього правочину не буде порушено права та законні інтереси інших осіб, зокрема неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких Сторони зобов’язані утримувати за законом або за договором;

- земельна ділянка вільна від забудови, будівництво на такій не ведеться та не розпочато (якщо земля під будівництво);

- до укладення цього договору вказане майно іншим особам не відчужено, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передано, щодо нього відсутні судові спори;

- відчужуване майно в податковій заставі, під забороною, спорі і під арештом не перебуває

10. Відчужувана земельна ділянка оглянута Обдаровуваним. Дефектів немає. Недоліків, що перешкоджали б її використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлено не було. Претензій до Дарувальника щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки немає. Обдаровуваний приймає земельну ділянку в стані, яка придатна для використання.

11. Обдаровуваний зобов'язаний використовувати земельну ділянку тільки відповідно до її цільового призначення.

12. Згідно зі ст. 722 Цивільного кодексу України, право власності Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

13. Право власності на земельну ділянку виникає у Обдаровуваного з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

14. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і жодних зауважень, доповнень до цього договору не мають. Сторони можуть мати й інші права, а також на них може бути покладено інші обов’язки, які не вказані в цьому договорі, але передбачені чинним законодавством України.

15. Сторони стверджують, що проект цього договору ними прочитаний, схвалений до його посвідчення, зміст зазначених у цьому договорі статей їм зрозумілий, нез’ясованих питань у них немає. Усі зміни до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає вимогам ст.654 ЦК України.

16. Особи, що підписали цей договір, стверджують один одному та повідомляють усіх зацікавлених у тому осіб, що:

- у момент укладення цього договору вони однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними, вони не обмежені в праві укладати правочини;

- не визнані в установленому законом порядку недієздатними (повністю або частково);

- не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин;

- розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

- договір укладається на вигідних для учасників правочину умовах і не є результатом впливу тяжких обставин із наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) та не приховує інший правочин (не є удаваним);

- вільне володіння українською мовою дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору.

17. Дарувальник стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального.

18. Дарування земельної ділянки за згодою дружини/чоловіка Дарувальника, ________, _______ року народження, що викладена у заяві, справжність підпису на якій засвідчено ________, приватним нотаріусом __________ нотаріального округу _______ року за р. № _______.

19. Усі спори, які можуть виникнути щодо предмету цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості їх вирішення сторонами - у судовому порядку.

20. Витрати, пов'язані зі складанням та посвідченням цього договору, сплачує Обдаровуваний.

21. Норми чинного законодавства щодо порядку реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо прав і обов'язків власника землі, Обдаровуваному за договором, нотаріусом роз’яснено.

22. Зі змістом ст.ст. 182, 203, 215-220, 225, 228-236, 373-376, 378, 717-728 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74 Сімейного кодексу України, ст.ст. 40 (якщо земля під будівництво), 90-91, 125, 126, 132, 211 Земельного кодексу України, сторони ознайомлені.

23. Договір складено у двох примірниках, один із яких залишається на зберіганні у приватного нотаріуса, а інший примірник видається Обдаровуваному.

Підписи сторін:

(Посвідчувальний напис нотаріуса)

02 Лютого 2021