Договір міни

ДОГОВІР МІНИ

Місто ________________, Україна

____________________ року

Ми, з однієї сторони: _______________ року народження, РНОКПП – ___________, місце проживання: _______________, в подальшому іменується «Сторона-1», з другої сторони: ______________, _____________року народження, РНОКПП –__________, місце проживання: ______________________, в подальшому «Сторона-2», разом іменовані, як Сторони, котрі особисто з’явились до приватного нотаріуса, попередньо ознайомлені нотаріусом з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочину вимог закону, укладаємо цей договір міни, на таких умовах:

1. Я, ___________, передаю у приватну власність ___________ належні мені на праві власності житловий будинок та земельну ділянку , на якій розташований вказаний житловий будинок, які знаходяться за адресою: _________________ в обмін на квартиру , яка знаходиться за адресою: _________________________________________.

2. Я, ________________, передаю у приватну власність ______________ належну мені на праві приватної власності квартиру , яка знаходиться за адресою: _______________, в обмін на житловий будинок і земельну ділянку , на якій розташований вказаний житловий будинок, які знаходяться за адресою: ______________________.

3. Відчужувана за цим договором квартира, розташована на _____ поверсі ______-ти поверхового будинку і складається з __ житлових кімнат, житловою площею _____ кв. м. та однієї кухні. Загальна площа квартири – _____ кв. м.

4. Відчужуваний за цим договором житловий будинок, загальною площею ____ кв. м., складається з ____ житлових кімнат, житловою площею ______ кв. м. та однієї кухні. До будинку належать такі господарські будівлі та споруди: __________.

5. Відчужувана за цим договором земельна ділянка, площею _____ га, має такий кадастровий номер: _______. Експлікація земельних угідь: _________. Цільове призначення відчужуваної земельної ділянки: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

6. Опис меж земельної ділянки:

А до Б – _______;

Б до В – __________;

В до Г – _________.

7. Згідно з Витягом № ____________ із Державного земельного кадастру, виданого державним кадастровим реєстратором Головного управління Держгеокадастру _________ року, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 року № 1051, не зареєстровані.

8. Право власності на відчужуваний житловий будинок зареєстроване за _________ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно _______ року, номер запису про право власності – _____, реєстраційний номер – ___________.

9. Право власності на відчужувану земельну ділянку зареєстроване за __________ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ______ року, номер запису про право власності ______, реєстраційний номер _______, підстава виникнення права власності – Державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ____, виданий ________ року Управлінням земельних ресурсів ________, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № _______.

10. Право власності на відчужувану квартиру зареєстроване за ______ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно _____ року, номер запису про право власності ______, реєстраційний номер _______, підстава виникнення права власності – Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений _____ року, приватним нотаріусом _____________ нотаріального округу за р. № ______.

11. Ринкова вартість квартири, згідно з Висновком про вартість майна, складеним ________, становить _______ грн____ копійок.

Ринкова вартість житлового будинку, згідно з Висновком про вартість майна, складеним _______________, становить __________ грн_____ копійок.

Ринкова вартість земельної ділянки, згідно з Висновком про експертну грошову оцінку, складеним ____________, становить ________грн _____ копійок.

12. Сторони досягли домовленості про обмін квартири на земельну ділянку з житловим будинком без доплати.

13. Згода іншого з подружжя Сторони-1, _________, отримана у встановленому законом порядку.

Сторона-2 довела до відома Сторону-1 про те, що відчужувана ним квартира є його особистою приватною власністю.

14. Відсутність заборони відчуження або арешту щодо предмету цього Договору та відсутність обтяження цього нерухомого майна іпотекою перевірено за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього, нотаріусом ___________року.

15. Сторони стверджують, що:

- не застережених недоліків, про які б Сторони не повідомили одна одну, які значно знижують цінність обмінюваного майна або можливість використання його за цільовим призначенням, немає; внаслідок обміну майна не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, зокрема неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких Сторони зобов’язані утримувати за законом або за договором;

- до укладення цього договору вказане майно іншим особам не відчужено, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передано, щодо нього відсутні судові спори;

- відчужуване майно в податковій заставі, під забороною, спорі і під арештом не перебуває;

- цей договір не порушує прав третіх осіб; обмінюване майно оглянуто Сторонами до підписання цього договору і його технічний стан їх влаштовує, недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню цього майна за призначенням, на момент огляду виявлено не було і вони приймають відчужуване майно у стані, достатньому для використання за цільовим призначенням;

- прихованих недоліків обмінюване майно не має;

- сантехнічні, електро(газо-)прилади, вікна, двері, тощо знаходяться у технічному стані, придатному для нормального їх використання, відсутні перепланування, які не оформлені у встановленому порядку.

16. Сторони зобов’язуються сплатити заборгованість (якщо така існує) за комунальні послуги, звільнити вказане майно від усіх рухомих речей, що належать їм або третім особам, передати відчужуване майно за цим договором в строк до ____ року.

17. Сторони повинні також передати один одному відповідні абонентські книжки із розрахунків за комунальні послуги, інші документи та приналежності, що стосуються обмінюваного майна. Сторони зобов’язані передати відчужуване майно згідно з цим договором, вільне від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб та у стані, відповідно тому, що існував на день огляду обмінюваного майна відповідною Стороною.

18. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і жодних зауважень, доповнень до цього договору не мають. Сторони можуть мати й інші права, а також на них може бути покладено інші обов’язки, які не вказані в цьому договорі, але передбачені чинним законодавством України.

19. Право власності на земельну ділянку, житловий будинок і квартиру виникає у Сторін з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

20. Сторони стверджують, що проект цього договору ними прочитаний, схвалений до його посвідчення, зміст зазначених у цьому договорі статей їм зрозумілий, нез’ясованих питань у них немає. Усі зміни до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає вимогам ст. 654 ЦК України.

21. Сторона-1 свідчить, що відчуження ним об’єктів нерухомого майна протягом звітного податкового року здійснюється вперше та дохід, отриманий від обміну квартири, згідно зі ст. 172 ПКУ, не оподатковується

Сторона-2 свідчить, що відчуження ним об’єктів нерухомого майна протягом звітного податкового року здійснюється вперше та дохід, отриманий від обміну квартири, згідно зі ст. 172 ПКУ, не оподатковується.

22. Витрати, що пов’язані з оформлення договору, сплачують Сторони в рівних частинах кожна.

23. Особи, що підписали цей договір, стверджують один одному та повідомляють усіх зацікавлених у тому осіб, що:

- у момент укладення цього договору вони однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними, вони не обмежені в праві укладати правочини;

- не визнані в установленому законом порядку недієздатними (повністю або частково);

- не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин;

- розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

- договір укладається на вигідних для учасників правочину умовах і не є результатом впливу тяжких обставин з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним) та не приховує інший правочин (не є удаваним);

- вільне володіння українською мовою дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору

24. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

25. Норми чинного законодавства щодо порядку реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо прав і обов'язків власника землі, а також правові наслідки заниження дійсної вартості відчужуваного майна нам, сторонам за договором, нотаріусом роз’яснено.

26. Зі змістом ст.ст. 182, 215-220, 225, 228-236, 373-378, 715-716 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 97 Сімейного кодексу України, ст.ст. 40, 90-91, 120, 125, 126, 132, 211 Земельного кодексу України сторони ознайомлені.

27. Цей договір складено у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один із примірників залишається в справах приватного нотаріуса____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________, а інші видаються Сторонам (один примірник – для Сторони-1, два примірники – для Сторони-2).

ПІДПИСИ:

Сторона-1_____________________________

Сторона-2_____________________________

Місто _________________, Україна

___________________року.

Цей договір посвідчено мною, ____________ нотаріусом _______________ нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін установлено, їх дієздатність, а також належність _____________ житлового будинку та земельної ділянки та ____________- квартири перевірено. Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України, право власності на житловий будинок, квартиру та земельну ділянку підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстрованого в реєстрі за №

Стягнуто плати в гривнях у розмірі згідно зі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус: ________________________