Договір оренди майна з правом викупу

ДОГОВІР

оренди майна з правом викупу

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________, в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ОРЕНДАР:__________, в особі _____________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння та користування таке майно:

1.1. Найменування: __________________.

1.2. Вартість майна‚ що орендується: _________________.

1.3. Термін амортизації: __________________.

1.4. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ___________.

1.5. Недоліки майна‚ що орендується: _______________

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

2.1. Зазначене в п.1 цього Договору майно повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом __________ з моменту підписання Договору.

2.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

2.3. Сторони при передачі майна зобов’язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі повинно бути зазначено.

3. ТЕРМІН ОРЕНДИ

3.1. Термін оренди становить ______ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ОРЕНДАР зобов’язується своєчасно здійснювати орендні платежі в розмірі ________________ грн у _______ (термін).

4.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше __________ числа кожного (місяця‚ кварталу‚ півріччя).

4.3. ОРЕНДАР зобов’язаний протягом __________ з моменту ___________ перерахувати орендну плату за ___________ авансом.

4.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз протягом _________(термін).

4.5. До орендної плати амортизаційні відрахування (входять‚ не входять).

4.6. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ відповідно до умов цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням, відповідно до п.2 цього Договору;

– здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується;

– здійснювати капітальний ремонт майна‚ що орендується;

– за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

7. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

7.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність ОРЕНДАРЯ‚ якщо він вніс ОРЕНДОДАВЦЮ всю належну йому орендну плату з вартості зданого на повний амортизаційний термін майна‚ а також вніс ОРЕНДОДАВЦЮ орендні платежі з залишкової вартості майна‚ оренда якого, згідно з договором, припинена до завершення амортизаційного терміну.

7.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійснюється сторонами згідно з _________, який оформляється не пізніше десяти робочих днів з дня закінчення терміну дії цього договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. ОРЕНДАР несе таку відповідальність за договором:

– у випадку прострочення в прийнятті майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі ________ від вартості майна за кожен день прострочення;

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ___________ від суми боргу за кожен день прострочення;

– у випадку нецільового використання майна‚ що орендується‚ штраф у розмірі _________ від суми договору.

8.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе таку відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі ___________ від його договірної вартості за кожен день прострочення.

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна зі сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

9.2. Інші підстави: ______________________.

10. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Представниками сторін за цим Договором є:

ОРЕНДАР: ______________ телефон _______.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ______________ телефон _______.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ по одному для кожної зі сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним‚ листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Усі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу лише за взаємного їх посвідчення представниками сторін у кожному окремому випадку.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

13 Січня 2021