Договір купівлі-продажу житлового будинку

ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Місто ______________, Україна

_______________________________ року.

Ми, що підписалися нижче: з однієї сторони – ____________________, _______ року народження, РНОКПП – ____________, проживаю за адресою: ____________________, надалі іменується «ПРОДАВЕЦЬ» та з другої сторони – __________________, ____________ року народження, РНОКПП – ________, проживаю за адресою: __________________, надалі іменується «ПОКУПЕЦЬ», попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає нашій внутрішній волі, маючи на меті реальне настання правових наслідків від укладеного правочину, керуючись главою 27, а також ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей договір про таке:

1. За цим договором Продавець продав, а Покупець купив ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК разом з приналежними до нього господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: _______________________________.

Вказаний житловий будинок розташований на неприватизованій земельній ділянці, площею ________ га, кадастровий № ___________________.

2. Відчужуваний житловий будинок складається з ____ житлових кімнат, житловою площею _____кв. м. та однієї кухні. Загальна площа будинку ____кв. м. До будинку відносяться: ______________________________________.

3. Відчужуваний житловий будинок належить Продавцю на підставі __________, виданого ________________________________.

Право власності Продавця на житловий будинок зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно _______ року, за номером запису про право власності –_______. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – ____________.

4. Відсутність заборони відчуження або арешту, відсутність реєстрації іпотеки щодо відчужуваного будинку підтверджується Інформацією за результатом пошуку про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна та суб’єкт у порядку безпосереднього доступу нотаріусів до ДРРП від __________ року.

5. Сторони підтверджують, що вони не є публічними діячами або пов'язаними з ними особами.

6. Зміст законодавства щодо прав дітей-членів сім’ї на проживання та те, що для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності або користування яким мають малолітні, неповнолітні особи, недієздатні або обмежено дієздатні громадяни, і що вчинення цього правочину не суперечить правам указаних осіб, а також у певних випадках, потрібна попередня згода органів опіки та піклування та правові наслідки вчинення правочину без надання такої згоди, мені Продавцю, нотаріусом роз’яснений та зрозумілий.

7. Продаж цей вчиняється за домовленістю Сторін за ________ гривні, ______ копійок, які Покупець оплатив Продавцю до підписання цього договору. Підписання Сторонами договору є свідченням їхньої згоди на його укладення саме на умовах, передбачених у ньому. Правові наслідки укриття розміру дійсної продажної ціни відчужуваного майна нам, Сторонам, нотаріусом, роз'яснено.

8. Сторони підтверджують ФАКТ ПОВНОГО РОЗРАХУНКУ за проданий житловий будинок разом із приналежними до нього господарськими будівлями та спорудами.

9. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні житлові будинки; на їхній розсуд визначена в цьому договорі вартість саме цього будинку є справедливою і відповідає його дійсній вартості.

10. Згідно з Висновком про вартість об’єкта оцінки, складеного ______________, ринкова вартість майна становить _______________. Реєстраційний номер звіту - _________.

11. Сторонам роз'яснено, що домовленість про ціну продажу є істотною умовою цього договору, і у випадку приховування Сторонами реальної ціни відчужуваного будинку, нотаріус, в разі виникнення спорів стосовно ціни договору, відповідальності не несе.

12. Продавець свідчить, що на момент укладання цього договору вказаний вище житловий будинок не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, стосовно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження. Треті особи не мають прав на відчужуваний житловий будинок.

13. Нотаріусом перевірено факт застосування санкцій щодо Сторін договору, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції» за відомостями, що містяться у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року, введеному в дію Указом Президента України від 14.05.2018 року за № 126/2018.

14. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом.

15. Витрати у зв'язку з укладанням цього Договору оплачує _________.

16. Обов’язки ПРОДАВЦЯ:

а) передати за даним договором будинок, вільний від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб; б) передати за цим договором житловий будинок у стані, рівному з існуючим на день огляду його ПОКУПЦЕМ; в) попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі йому недоліки проданого житлового будинку; г) попередити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на будинок, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо); д) повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ, у разі якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу будинку, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про його витребування; е) у разі позбавлення ПОКУПЦЯ права власності за рішенням суду на підставах, що виникли до продажу товару, ПРОДАВЕЦЬ має відшкодувати ПОКУПЦЕВІ завдані йому збитки, якщо ПОКУПЕЦЬ не знав або не міг знати про наявність цих підстав. Правочин щодо звільнення ПРОДАВЦЯ від відповідальності або щодо його обмеження в разі витребування житлового будинку в ПОКУПЦЯ третьою особою є нікчемним; є) зобов'язаний передати ПОКУПЦЕВІ будинок, визначений договором купівлі-продажу; ж) повинен одночасно передати ПОКУПЦЕВІ документи, що стосуються житлового будинку та підлягають переданню разом із будинком відповідно до договору або актів цивільного законодавства; з) звільнити будинок від речей для вільного і безперешкодного користування його Покупцем до року.

17. Права ПРОДАВЦЯ:

а) вимагати прийняття будинку ПОКУПЦЕМ у стані, що відповідає умовам цього Договору.

18. Обов'язки ПОКУПЦЯ: а) виконувати обов'язки власника відповідно до чинного законодавства і використовувати будинок відповідно до його цільового призначення; б) прийняти будинок у стані, що відповідає умовам цього Договору; в) повинен повідомити ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у разі якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу житлового будинку, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про його витребування.

19. Права ПОКУПЦЯ: а) вимагати розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на будинок; б) у разі вилучення за рішенням суду будинку на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу, має право вимагати від ПРОДАВЦЯ відшкодування завданих йому збитків, якщо він не знав або не міг знати про наявність таких підстав.

20. Продавець стверджує, що на момент посвідчення цього договору боргів зі сплати комунальних послуг немає та гарантує, що на момент підписання цього договору ним не укладено з будь-якими іншими особами договорів про передачу авансу та попередніх договорів щодо відчуження Предмету договору.

21. Ми, сторони в цьому договорі, стверджуємо та повідомляємо про те, що: договір укладається нами відповідно до нашої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли керувати ними; розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором; володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно та однозначно зрозуміти та витлумачити цей договір; при укладанні договору відсутні будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для ПРОДАВЦЯ обставин; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним).

22. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені. Всі права та обов’язки по цьому договору переходять до Покупця будинку.

23. Право власності на будинок виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Цей Договір набирає чинності після підписання його сторонами, нотаріального посвідчення.

24. Продаж даного житлового будинку здійснюється за згодою (чоловіка/або дружини) Покупця, ____________________, _________року народження, що викладена у заяві, справжність підпису на якій засвідчено __________ області 21 серпня 2020 року за р. № ____.

Купівля даного житлового будинку здійснюється за згодою за згодою (чоловіка/або дружини) Покупця, ____________________, _________року народження, що викладена у заяві, справжність підпису на якій засвідчено __________ області 21 серпня 2020 року за р. №_____.

25. Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про пра­вові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 203, 213, 215-226, 334, 377, 640, 655, 657, 659 Цивільного кодексу України, ст.ст. 40, 90-91, 103, 120 Земельного кодексу України, зміст ст.ст. 57, 65, 74, 97 Сімейного кодексу України, ст. 172 Податкового кодексу України, нам Сторонам договору, нотаріусом, роз'яснено.

26. Нотаріус доводить до відома Сторін, що він не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

27. Продавець свідчить, що відчуження ним об’єктів нерухомого майна протягом звітного податкового року (____) здійснюється вперше та дохід, отриманий від продажу вищевказаного житлового будинку, згідно зі ст. 172 ПКУ, не оподатковується.

28. Цей договір складено і підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається у справах нотаріуса ________ нотаріального округу _______, за адресою: _____________, а інший видається Покупцеві.

ПІДПИСИ:

ПРОДАВЕЦЬ: _______________________________

ПОКУПЕЦЬ: _______________________________

Місто _____________________________, Україна

___________________________________ року.

Цей договір посвідчено мною, ________, нотаріусом ____________ нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін установлено, їх дієздатність, а також належність ______________________ житлового будинку перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України, право власності на житловий будинок підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано у реєстрі за №

Стягнуто плату у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Нотаріус ____________________