Договір про участь у фонді фінансування будівництва

Договір № _____про участь у фонді фінансування будівництва від «____» ______ року в новій редакції згідно з Договором №__ уступки права вимоги, укладеного ______ року

м. Львів                                                                      _____ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», яке діє на підставі ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва від ______ року, серія ______, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в особі генерального директора _______, який діє на підставі Статуту (далі – управитель), з однієї сторони, та

Прізвище, ім’я та по батькові

Серія і номер паспорта

Ким і коли виданий

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової карти платника податків

(далі – довіритель), з іншої сторони (далі – сторони) уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором довіритель на підставі повного визнання ним правил фонду фінансування будівництва, що затверджені Загальними Зборами Учасників ТОВ «________» ______ року (далі – правила фонду), надає свою згоду на участь у фонді фінансування будівництва виду _______ (далі – фонд).

Правила фонду є невід’ємною частиною цього договору.

1.2. За цим договором довіритель приймає на себе зобов’язання виконувати правила фонду та передати управителю в обсягах та на умовах цього договору кошти в управління з метою отримання у власність об’єкта інвестування, визначеного в пункті 6 цього договору.

1.3. Управитель приймає від довірителя кошти в управління та відповідно до правил фонду і цього договору перераховує частину таких коштів для фінансування будівництва, решта коштів залишається в управлінні управителя.

1.4. Після отримання від довірителя коштів управитель закріплює за довірителем об’єкт інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді, в якому зазначається:

- вид ФФБ;

- дані довірителя;

- для юридичних осіб: резидентів – найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; нерезидентів – найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;

- для фізичних осіб: громадян України – прізвище, ім’я та по батькові, адреса постійного місця проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів; іноземців, осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;

- дата видачі свідоцтва;

- закріплений за довірителем об’єкт інвестування;

- запланована дата введення об’єкта будівництва в експлуатацію (місяць і рік);

- сума коштів, переданих довірителем управителю в управління;

- кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування;

- графік подальшого внесення довірителем коштів;

- витяг з договору про зобов’язання забудовника перед управителем, який діє в інтересах довірителя, щодо спорудження об’єкта будівництва та передачі у власність довірителя об’єкта інвестування.

У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у свідоцтві про участь у фонді, таке свідоцтво підлягає заміні.

1.5. Об’єктом будівництва за цим договором є: ____ поверховий багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. ________ (Будівля «_____» на генплані), будівництво якого організовує забудовник та фінансує управитель за рахунок отриманих в управління від довірителів коштів.

Запланована дата введення забудовником об’єкта будівництва в експлуатацію – ______ року.

1.6. Відповідно до правил фонду та цього договору за довірителем закріплюється об’єкт інвестування з такими основними характеристиками:

Вид об’єкта інвестування Квартира

Будівельна адреса об’єкта будівництва

Номер об’єкта будівництва

Номер об’єкта інвестування

Поверх

Кількість кімнат

Загальна площа об’єкта інвестування відповідно до проекту

Вимірна одиниця об’єкта інвестування

Ціна вимірної одиниці, дол. США.

Вартість об’єкта інвестування, дол. США.

Невід’ємною частиною цього договору є погоджені управителем із забудовником копії:

- правил ФФБ;

- графічне зображення схеми будівельного плану об’єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об’єкта інвестування на поверсі;

- стислого переліку будівельних робіт, які забудовник зобов’язується провести на об’єкті інвестування;

- переліку обладнання, яке буде встановлене на об’єкті інвестування і передане довірителю;

- стислого переліку робіт, які забудовник зобов’язується провести на об’єкті будівництва та прибудинковій території;

- переліку обладнання, яке буде встановлене на об’єкті будівництва і передане експлуатуючим організаціям чи об’єднанню співвласників будинку.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Управитель зобов’язаний:

2.1.1. прийняти від довірителя кошти в управління та використати їх відповідно до правил фонду та цього договору;

2.1.2. закріпити за довірителем обраний ним об’єкт інвестування відповідно до правил фонду та цього договору;

2.1.3. видавати довірителю свідоцтво про участь у фонді відповідно до правил фонду та цього договору;

2.1.4. виключити закріплений за довірителем об’єкт інвестування з переліку об’єктів інвестування, що пропонуються управителем для інвестування (далі – перелік об’єктів інвестування), з метою запобігання закріпленню такого об’єкта за іншим довірителем;

2.1.5. передати довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об’єкт інвестування, майнові права на такий об’єкт за договором про уступку майнових прав;

2.1.6. надати після введення об’єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем довірителю в обмін на свідоцтво про участь у фонді відповідно до правил фонду та цього договору довідку про право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об’єкта інвестування, в якій обов’язково зазначаються такі дані:

- номер довідки та дата її видачі;

- вид ФФБ;

- дані управителя;

- дані довірителя:

- прізвище, ім’я та по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів;

- іноземців, осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;

- дані про закріплений за довірителем об’єкт інвестування;

- вид об’єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо);

- номер об’єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;

- номер об’єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);

- сума коштів, внесених довірителем до фонду;

2.1.7. включити за умови виконання довірителем своїх зобов’язань за цим договором такого довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов’язаний передати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування;

2.1.8. виплатити кошти довірителю за його письмовою заявою відповідно до правил фонду та цього договору;

2.1.9. представляти за дорученням довірителя його інтереси в суді та перед третіми особами, здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів;

2.1.10. не вносити зміни та доповнення до правил фонду без письмової згоди всіх довірителів. У разі потреби надіслати повідомлення з пропозиціями щодо внесення змін і доповнень до правил фонду кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів із дня надходження такого повідомлення на зазначену в цьому договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя;

2.1.11. перевіряти на письмову вимогу довірителя фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати довірителю інформацію про результати проведеної перевірки;

2.1.12. письмово повідомити довірителю про:

- внесення змін до правил фонду;

- зміну технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування на підставі листа забудовника;

- збільшення строків будівництва більш як на ____ (___________) днів;

- введення об’єкта будівництва в експлуатацію з наданням на його письмову вимогу копії відповідного акта;

- відкріплення від довірителя об’єкта інвестування на умовах цього договору;

- зміну місцезнаходження управителя;

2.1.13. надавати довірителю у письмовій формі на його письмову вимогу інформацію про хід виконання умов цього договору, зокрема про:

- будівельний стан готовності об’єкта будівництва;

- закінчення спорудження об’єкта будівництва та необхідність проведення остаточних розрахунків з управителем згідно з даними щодо фактичної загальної площі об’єкта інвестування;

- поточну ціну вимірної одиниці об’єкта інвестування;

2.1.14. ознайомити або надати на письмову вимогу довірителя копії отриманих від забудовника документів з даними про забудовника та об’єкт будівництва:

- документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника відповідно до вимог законодавства;

- документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об’єкта будівництва;

- позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

- дозвіл на виконання будівельних робіт або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт;

- ліцензію підрядної організації.

2.2. Управитель має право:

2.2.1. вимагати від довірителя надання визначених правилами фонду та цим договором документів, які ідентифікують особу довірителя;

2.2.2. перевіряти достовірність наданих довірителем документів;

2.2.3. отримувати винагороду за надання довірителю послуг у розмірі, встановленому цим договором.

2.3. Довіритель зобов’язаний:

2.3.1. виконувати всі умови правил фонду та цього договору;

2.3.2. надати управителю документи, визначені правилами фонду та цим договором, які ідентифікують особу довірителя;

2.3.3. дотримуватися графіка внесення коштів, визначеного у свідоцтві про участь у фонді;

2.3.4. здійснити після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію остаточні розрахунки з управителем згідно з даними щодо фактичної загальної площі об’єкта інвестування, отриманими від забудовника;

2.3.5. підписати із забудовником акт прийняття-передачі закріпленого об’єкта інвестування або подати забудовнику в письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань за об’єктом будівництва і об’єктом інвестування відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

2.3.6. сплатити управителю винагороду, передбачену цим договором.

2.4. Довіритель має право:

2.4.1. здійснити вибір об’єкта інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування;

2.4.2. використовувати для виконання зобов’язань за цим договором кошти, отримані в кредит;

2.4.3. до запланованої дати прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію:

- відмовитися від участі у фонді шляхом розірвання цього договору та отримати з фонду кошти відповідно до правил фонду та цього договору;

- уступити право вимоги та свої зобов’язання за цим договором на користь третьої особи;

- змінити об’єкт інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування;

- отримати внесені до фонду кошти відповідно до правил фонду та цього договору;

2.5. Довіритель не має права втручатися в дії управителя щодо здійснення управління майном, крім подання управителю відповідного письмового звернення у разі виявлення довірителем фактів нецільового управління майном.

3. Порядок взаємодії довірителя та управителя у разі

дострокового введення об’єкта будівництва в експлуатацію

3.1. Управитель повинен письмово повідомити довірителю про початок роботи комісії з питань введення об’єкта будівництва в експлуатацію. Таке повідомлення повинно бути надіслано протягом ____ (_______) днів з моменту отримання відповідного повідомлення від забудовника.

3.2. Управитель повинен письмово повідомити довірителю про введення об’єкта будівництва в експлуатацію протягом _____ (______) днів з моменту отримання від забудовника відповідного повідомлення та даних щодо фактичної загальної площі об’єктів інвестування. На письмову вимогу довірителя управитель надає йому копію відповідного акта.

4. Обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном

4.1. Сторони погодилися, що відповідно до правил фонду для управителя встановлюються за цим договором такі обмеження права довірчої власності:

4.1.1. управитель не має права доручати здійснення управління коштами, переданими йому, іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління такими коштами особисто;

4.1.2. управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у цьому договорі;

4.1.3. управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном;

4.1.4. управитель не може вимагати від довірителя виконання всіх його зобов’язань у разі, коли управитель не виконує своїх зобов’язань за цим договором;

4.1.5. управитель не може встановлювати умови, обов’язкові для довірителя, з якими він не ознайомив довірителя перед укладенням цього договору, за винятком норм, встановлених законодавством;

4.1.6. управитель не може відповідати за своїми боргами активами фонду. У разі ліквідації управителя активи фонду не включаються до ліквідаційної маси;

4.1.7. управитель несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед довірителем відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та цього договору;

4.1.8. управитель не несе відповідальності активами фонду за виплату коштів довірителю в разі його відмови від участі у фонді, якщо управитель дотримався встановлених правилами фонду процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів із фонду на вимогу довірителя.

5. Порядок та умови проведення розрахунків

Загальна вартість об’єкта інвестування на момент укладення договору становить ________ (________________) грн., 00 коп., що еквівалентно ________ (_____________) дол. США ____ центів по курсу 1 долар США = _____ гривень станом на ________ року.

5.1. Довіритель на період до _______  року вносить кошти до ФФБ в національній валюті України на поточний рахунок Управителя, зазначений у цьому договорі у безготівковій чи готівковій формі.

5.2. Довіритель на період після _______ року вносить кошти до ФФБ в національній валюті України по курсу, встановленому Забудовником на день внесення коштів, але не більше курсу НБУ.  

5.3. Для закріплення об’єкта інвестування довіритель протягом _____(_______) банківських днів з дня підписання цього договору вносить на рахунок управителя кошти в розмірі ________ (___________) грн, 00 коп., що еквівалентно _________ (_________) дол. США _____ центів, що становить 100 (сто) відсотків вартості об’єкта інвестування, визначеного сторонами у пункті 1.6 цього договору.

Довіритель може отримати у власність закріплений за ним об’єкт інвестування після введення об’єкта будівництва в експлуатацію відповідно до правил фонду та цього договору.

5.4. Після внесення довірителем коштів відповідно до пункту 5.3 цього договору управитель закріплює за довірителем у порядку, передбаченому правилами фонду, відповідну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування відповідно до ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді.

Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування виникає у довірителя з дати передачі коштів в управління. 

5.5. Подальше внесення коштів для оплати вартості об’єкта інвестування здійснюється довірителем на визначений у цьому договорі рахунок у сумі та строки, визначені у свідоцтві про участь у фонді.

Після кожного внесення довірителем коштів до фонду управитель оформляє довірителю нове свідоцтво про участь у фонді із зазначенням нової кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування, яке видається довірителю в обмін на попереднє.

У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування, довіритель не вносить до фонду додаткові кошти за закріплені за ним вимірні одиниці об’єкта інвестування.

5.6. У разі, коли фактична загальна площа об’єкта інвестування, закріпленого за довірителем, є більшою за проектну площу такого об’єкта, зазначену в пункті 1.6 цього договору, більш як на ___ вимірних одиниць, що підтверджено даними забудовника про фактичну загальну площу об’єкта інвестування, довіритель зобов’язаний протягом ____ (_______) банківських днів із дня отримання відповідного повідомлення від управителя здійснити доплату різниці вартості об’єкта інвестування шляхом перерахування визначеної управителем суми коштів на вказаний у цьому договорі рахунок у порядку, встановленому правилами фонду та цим договором. Сума коштів, яку має додатково внести довіритель, визначається управителем виходячи з кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування, на яку збільшилася загальна площа об’єкта інвестування, та ціни вимірної одиниці такого об’єкта.

5.7. У разі, коли фактична загальна площа об’єкта інвестування є меншою за проектну площу об’єкта на ____ вимірних одиниць, що підтверджено даними забудовника про фактичну загальну площу об’єкта інвестування, управитель протягом ___ (______) банківських днів повертає довірителю на підставі його письмової заяви суму коштів, визначену, з огляду на кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування, на яку зменшилася загальна площа об’єкта інвестування, та ціну вимірної одиниці такого об’єкта.

5.8. Уточнення фактичної загальної площі об’єкта інвестування здійснюється на підставі матеріалів технічної інвентаризації.

6. Винагорода управителя

6.1. Довіритель сплачує винагороду управителю за надання послуг із:

- оформлення зміни об’єкта інвестування у розмірі 0,1 відсотка вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за ціною об’єкта інвестування;

- оформлення уступки права вимоги за цим договором третім особам у розмірі ___ відсотки вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за ціною об’єкта інвестування;

- оформлення відмови довірителя від участі у фонді (за винятком випадків відмови у зв’язку з порушенням забудовником строків спорудження об’єкта будівництва або у разі неналежного виконання управителем своїх обов’язків) у розмірі ____ відсотків вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за ціною об’єкта інвестування;

6.2. Довіритель не сплачує управителю винагороду у разі, коли довіритель відмовляється від участі у фонді у зв’язку з:

- порушенням забудовником строків спорудження об’єкта будівництва;

- неналежним здійсненням управителем контролю за дотриманням забудовником договірних умов та зобов’язань з метою запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:

• зміни технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування;

• погіршення споживчих властивостей об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування;

• збільшення строків будівництва більш як на ____ (______) днів.

Управитель може в односторонньому порядку зменшити розмір своєї винагороди та письмово повідомити про це довірителю.

6.3. Оплата винагороди за надання управителем послуг здійснюється на рахунок Управителя р/р IBAN________.

7. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об’єкта будівництва в експлуатацію

7.1.  Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі об’єктів інвестування.

7.2. Управитель ФФБ надає забудовнику перелік довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об'єкти інвестування, і повідомляє кожного довірителя про введення об'єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу довірителя надає йому копію відповідного акта.

7.3. На підставі даних щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування довіритель за ціною вимірної одиниці об'єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ довідку за встановленою формою, що підтверджує право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування.

7.4. Отриману від управителя ФФБ довідку про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування довіритель надає забудовнику для подальшої державної реєстрації за довірителем права власності на закріплений за ним об'єкт інвестування. 

7.5. Для проведення державної реєстрації права власності на закріплений за довірителем об’єкт інвестування забудовник та довіритель підписують складений забудовником акт прийняття-передачі об'єкта інвестування, в якому зазначаються: 

- стислий перелік робіт, які забудовник провів на об'єкті будівництва та прибудинковій території;

- перелік обладнання, яке було встановлено на об'єкті будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників житлового будинку;

- перелік обладнання, яке було встановлено на об'єкті інвестування для наступної його передачі довірителеві;

- перелік робіт, які забудовник провів на об’єкті інвестування.

Забудовник передає довірителеві паспорти, сертифікати, гарантійні документи на обладнання, встановлене на об'єкті інвестування, яке переходить у власність довірителя.

7.6. Довіритель має право у ________ денний строк з дня отримання акта прийняття-передачі об'єкта інвестування або підписати підготовлений забудовником акт прийняття-передачі об'єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій довірителя до забудовника щодо об'єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань щодо об’єкта будівництва і об’єкта інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків. 

7.7. У разі наявності у довірителя зауважень щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об'єкту будівництва та об’єкту інвестування забудовник зобов’язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у ___________ строк з дня подання зауважень або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості.

Перебіг строків виконання зобов’язань довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини забудовника на об’єкті будівництва та/або об'єкті інвестування.

7.8. Державна реєстрація права власності на житло здійснюється забудовником своїми силами та за свій рахунок. Органи, що здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, проводять державну реєстрацію права власності довірителя на об'єкт інвестування на підставі довідки про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування, при цьому такі органи не мають права вимагати будь-яких інших документів щодо участі довірителя у ФФБ. Державна реєстрація права власності на нежитлові приміщення здійснюються довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від Забудовника.

7.9. Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у _______ денний строк з дня введення об'єкта будівництва в експлуатацію передати цей об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією

8. Припинення управління майном і договору про участь у ФФБ, відкріплення об’єкта інвестування від довірителя та умови виплати довірителю коштів із ФФБ

8.1. Управління майном за цим договором припиняється у разі:

1) повного виконання управителем зобов’язань перед довірителем;

2) відмови довірителя від участі у фонді;

3) смерті довірителя-фізичної особи або ліквідації довірителя-юридичної особи;

4) відкріплення управителем закріпленого за довірителем об’єкта інвестування у разі невиконання зобов’язань, передбачених підпунктами 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 цього договору;

5) в інших випадках, передбачених правилами фонду.

8.2. Якщо довіритель виконав усі зобов’язання перед управителем та після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію підписав акт прийняття-передачі закріпленого за ним об’єкта інвестування, умови цього договору вважаються виконаними та управління майном припиняється.

8.3. У разі відкріплення від довірителя закріпленого за ним об’єкта інвестування управитель також відкріплює від довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці такого об’єкта інвестування. З моменту відкріплення об’єкта інвестування від довірителя управління майном припиняється, довіритель втрачає право вимоги на об’єкт інвестування та вимірні одиниці такого об’єкта, управитель зобов’язаний виплатити довірителю кошти у порядку, встановленому правилами фонду та цим договором.

8.4. Управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування у разі:

1) відмови довірителя від участі у фонді;

2) порушення довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ;

3) порушення довірителем інших умов договору про участь у ФФБ.

8.5. Управитель повертає довірителю кошти у разі:

1) відмови довірителя від участі у фонді за його письмовою заявою;

2) зміни довірителем об’єкта інвестування та часткового повернення коштів з фонду (в разі зменшення кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування та повного виконання довірителем зобов’язань щодо внесення коштів до фонду) за його письмовою заявою;

3) проведення остаточного розрахунку кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування, що підлягає передачі у власність довірителю, в разі зменшення фактичної загальної площі об’єкта інвестування більш як на _____ вимірних одиниць;

4) відкріплення від довірителя закріпленого за ним об’єкта інвестування відповідно до цього договору.

8.6. Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю у разі відмови від участі у фонді, визначається управителем виходячи з суми переданих коштів в управління управителю за вирахуванням винагороди, належної управителю відповідно до умов цього договору.

8.7. Якщо управитель відкріпив від довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування у разі невиконання зобов’язань, передбачених підпунктами 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 цього договору, сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з суми переданих коштів в управління управителю за вирахуванням винагороди управителю відповідно до правил фонду та цього договору.

8.8. Управитель повертає кошти спадкоємцю (спадкоємцям) або правонаступнику (правонаступникам) довірителя на підставі відповідної заяви та документа, що підтверджує право на спадщину (правонаступництво), в сумі переданих коштів довірителем за вирахуванням винагороди управителю відповідно до правил фонду та цього договору.

8.9. Сума коштів, яка підлягає поверненню у випадках, передбачених пунктами 8.5, 8.6, 8.7 цього договору, повертається довірителю (спадкоємцю (спадкоємцям) або правонаступнику (правонаступникам) довірителя) протягом ____ (_____) банківських днів після здійснення управителем наступної реалізації об’єкта інвестування.

8.10. У разі смерті довірителя управитель переукладає цей договір зі спадкоємцем (спадкоємцями) або правонаступнику (правонаступникам) довірителя на підставі відповідної заяви та документа, що підтверджує право на спадщину (правонаступництво), відповідно до правил фонду та цього договору.

8.11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором та правил фонду винна сторона несе відповідальність відповідно до законодавства.

8.12. Управитель не має права на закріплення одного об’єкта інвестування за двома або більше довірителями.

8.13. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, що виникли в результаті настання обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити заздалегідь і які перешкоджають сторонам виконати свої зобов’язання за цим договором.

8.14. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

9. Строк дії цього договору та інші умови

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Зміни до цього договору вносяться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Додатки та зміни до цього договору є його невід’ємною частиною і мають однакову юридичну силу.

9.3. У разі втрати або пошкодження довірителем свого примірника цього договору, свідоцтва про участь у фонді або довідки про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування, закріпленого за ним, управитель протягом _____ робочих днів з дати отримання заяви від довірителя зобов’язаний видати довірителю відповідні дублікати.

9.4. Про зміну адреси або інших реквізитів, що вказані в цьому договорі, сторони повідомляють одна одну письмово протягом трьох робочих днів із дати виникнення таких змін.

9.5. Цей договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

10. Реквізити Сторін

Управитель

Найменування

Місцезнаходження

Код ЄДРПОУ

Місце проживання

р/р IBAN                     

Генеральний директор ________________________


Довіритель

Прізвище, ім’я та по батькові

Серія і номер паспорта

Ким і коли виданий

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової карти платника податків

р/р IBAN