Договір лізингу квартири

Договір лізингу квартири

м. Львів _____________ 20___р.


Ми, що нижче підписалися, _________________________________ ____________ (далі – Лізингодавець) та ________________________________________ (далі – Лізингоодержувач), склали цей договір про таке:

I. Умови лізингу

1. Лізингодавець згоден надати Лізингоодержувачу в оренду житлове приміщення квартиру, що знаходиться за адресою:__________________, квартира складається з _____ житловою площею ___ м. кв. та _________, загальна площа квартири ____ м. кв. (далі – Квартира), за домовлену нижче орендну плату на ______ років.

2. Лізингоодержувач отримує право використовувати квартиру за її цільовим призначенням протягом усього строку оренди, проте не має права переуступати свої права,  обов'язки за цією угодою чи які-небудь інші інтереси, що витікають з неї, третій особі без письмової згоди Лізингодавця.

У цьому випадку Лізингоодержувач зобов'язаний надати Лізингодавцю дані про цю особу за формою та в cтрок, які встановить Лізингодавець.

3. Лізингодавець має право уступити свої права за цією угодою або які-небудь інші інтереси, що витікають з неї, повністю або частково третій особі без згоди Лізингоодержувача, але попередивши його про це.

4. Керуючись вимогами ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 року при укладенні цього договору, Лізингодавець стверджує, що права та інтереси малолітніх та неповнолітніх дітей не порушені, права власності та право користування у вказаній квартирі малолітні та неповнолітні діти не мають.

5. Під забороною відчуження (арештом), згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, отриманою шляхом вільного ______ року, квартира не перебуває.

II. Сума орендної плати

1. Лізингоодержувач зобов'язаний сплачувати щомісячно Лізингодавцеві:

а) орендну плату в розмірі _________ відсотків від вартості об'єкта лізингу;

б) комісійну винагороду за ризик випадкової загибелі приміщення, його ушкодження або втрату у розмірі ____ % річних від загальної суми орендної плати.

2. Орендна плата в розмірі________________________________ виплачується авансом до настання періоду, за який відбувається плата. У випадку затримки платежів Лізингоодержувач виплачує пеню з простроченої суми у розмірі ____ за кожний день прострочки.

3. Комісійна винагорода нараховується з моменту підписання цієї угоди до моменту виплати всієї суми, що передбачена цією угодою, Лізингодавцю. Комісійна винагорода виплачується навіть у тому випадку, коли дія цієї угоди з якихось причин переривається, незалежно від цих причин. Комісійна винагорода нараховується лише на неоплачену частину вартості оренди.

III. Передача приміщення

1. Зазначене в розділі 1, п.1 цього Договору майно повинно бути передане Лізингодавцем та прийняте Лізингоодержувачем упродовж __________ з моменту підписання Договору.

2. Передача майна в оренду (лізинг) здійснюється за актом передачі.

3. Сторони при передачі майна зобов’язані перевірити відповідність майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі повинно бути зазначено.

4. Якщо Лізингоодержувач відмовляється приймати квартиру через наявність неусувних дефектів, що виключають використання квартири за її цільовим призначенням, він зобов'язаний у письмовій формі довести до відома Лізингодавця та вказати при цьому виявлені недоліки. Ця рекламація Лізингоодержувача дає право Лізингодавцю оголосити Власнику квартири про розірвання Договору про купівлю квартири.

IV. Права та обов'язки Лізингодавця та Лізингоодержувача

1. Лізингоодержувач бере на себе ризик, пов'язаний з руйнуванням або утратою, передчасним зносом, псуванням та ушкодженням квартири. Лізингоодержувач зобов’язаний застрахувати майно від усіх можливих пошкоджень та знищень.

2. У випадку виникнення якого-небудь ризику Лізингоодержувач повинен за свій рахунок та на свій розсуд усунути такі ризики.

3. За Лізингоодержувачем зберігаються обов'язки сплатити всі суми орендної плати та виконати інші платежі, передбачені цією угодою, або погасити всю заборгованість Лізингодавцю зі сплати орендної плати та сплатити неустойку у розмірі _________ (сума закриття угоди). Сума закриття угоди повинна бути сплачена протягом одного тижня після пред'явлення Лізингодавцю вимоги про сплату. Зобов'язання Лізингоодержувача внести суму орендної плати вважається виконаним при одержанні Лізингодавцем суми закриття угоди.

4. По закінченні строку дії цієї угоди Лізингоодержувач має право:

- повернути квартиру Лізингодавцю;

- відновити лізинговий договір;

- придбати орендовану квартиру у власність.

Про свій вибір Лізингоодержувач зобов'язаний повідомити Лізингодавця за півроку до витікання строку дії цієї угоди.

5. Лізингоодержувач зобов'язаний утримувати квартиру відповідно до вимог законодавства та санітарних норм, проводити необхідний ремонт за свій рахунок.

6. Лізингодавець та його посередники мають право перевіряти стан квартири в робочий час, попередивши Лізингоодержувач не пізніше трьох днів до настання такої перевірки.

V. Припинення дії угоди

1. Дія цієї угоди припиняється по закінченню строку його дії. Виключена можливість припинення дії цієї угоди у випадку, якщо квартира не придатна для її користування Лізингоодержувачем.

2. Лізингодавець має право надати повідомлення про негайне припинення дії цієї угоди у випадку знищення квартири до її прийняття Лізингоодержувачем.

3. У цих випадках при припиненні угоди Лізингодавець та Лізингоодержувач звільняються від взаємних зобов'язань згідно з цією угодою.

4. Договір припиняється, якщо Лізингоодержувач протягом строку, що перевищує три тижні, не виконує своїх зобов'язань за будь-яким видом платежу, що передбачені цією угодою; Лізингоодержувач  по одержанні вимог про сплату не погашає всю суму заборгованості (включаючи пеню за прострочення) протягом двох тижнів; Лізингоодержувач не реагує на нагадування, надіслане Лізингодавцем з інтервалом не менше чотирьох тижнів, не відповідає вимогам щодо дотримання інших зобов'язань, що передбачені цією угодою, допускає експлуатацію обладнання з порушенням умов цієї угоди.

5. Лізингоодержувач має право розірвати цю угоду у випадку виявлення під час прийому обладнання недоліків, що виключають його нормальну роботу та усунення яких неможливо. Про розірвання цієї угоди Лізингоодержувач зобов'язаний сповістити Лізингодавця у письмовій формі не пізніше 10 днів з дня припинення строку поставки обладнання.

VI. Дії після закриття угоди

1. При одержанні повідомлення про закриття угоди Лізингоодержувач втрачає право використання обладнання.

2. Якщо Лізингоодержувачем не внесена сума закриття угоди чи не сплачені платежі, передбачені цією угодою, Лізингоодержувач зобов'язаний у чотиритижневий строк з дня одержання вимоги від Лізингодавця звільнити та передати квартиру.

3. Лізингодавець та його довірені особи повинні одержати повноваження входити у квартиру, для здійснення свого права на перевірку та прийняття такої. Повернення квартири здійснюється за актом поверненням прийомом квартири.

4. При оплаті всієї сума закриття угоди та платежів, передбачених цією угодою, Лізингоодержувач повинен придбати орендовану квартиру у власність.

VII. Обов'язки, пов'язані з поверненням обладнання

1. Якщо Лізингоодержувач вніс зміни у переобладнання у квартирі, він зобов'язаний на вимогу Лізингодавця і за свій рахунок відновити початковий стан квартири.

2. У випадку, якщо Лізингоодержувач не повертає обладнання по закінченні строку оренди або до закриття угоди, з нього стягується пеня у розмірі 0,2 % від залишкової вартості обладнання за кожний день протермінування до повного повернення обладнання Лізингодавцю.

3. Продовження використання обладнання Лізингоодержувачем по закінченні строку оренди, який обговорений цією угодою, не повинне розглядатися як поновлення або продовження оренди.

VIII. Інші умови

1. Обтяження нерухомого майна лізингом підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

2. Сторони, підтверджують, що цей договір відповідає їх дійсним намірам і не має характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається ними згідно зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається ними без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, Сторони однаково розуміють значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються цим договором, а також підтверджують, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать їх особисті підписи на договорі.

3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Конституцією України, Цивільним кодексом України, ЗУ «Про фінансовий лізинг» та іншими нормами чинного законодавства.

4. Усі спори та розбіжності, що виникатимуть у зв’язку з укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, Сторони намагатимуться вирішувати мирно, шляхом проведення переговорів. У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, спір буде переданий для вирішення у суд згідно із юрисдикцією підсудністю та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

5. Ця угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та обов'язкові для виконання Сторонами, як і їх повноважними представниками.

Підписи


Лізингодавець:


Лізингоодержувач: