Договір уступки права вимоги

Договір № 1 уступки права вимоги

за Договором про участь у фонді фінансування будівництва

        

м. Львів                                                                     «___» _______ 20___ року

Фізична особа – ____________________________ (надалі – «Довіритель»), та 

Фізична особа ________________, (надалі – «Новий Довіритель»), з другої сторони, надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке.

1. Тлумачення термінів Договору

1.1. Договір про участь у Фонді Фінансування Будівництва – Договір № ___ про участь у фонді фінансування будівництва, укладений _______ року між Довірителем та Управителем. 

1.2. Об’єкт інвестування: 

- місцезнаходження Об’єкта будівництва: ___________________

-  кількість поверхів Об’єкта будівництва: _________________

-  запланована дата введення Об’єкта будівництва в експлуатацію: ___________________ року

-  вид Об’єкта інвестування: Квартира

-  номер Об’єкта інвестування: _______

-  поверх: _______

-  загальна площа Об’єкта інвестування: _________ кв. м.

Додаткові  відомості про Об’єкт інвестування наведено у Договорі про участь у Фонді Фінансування Будівництва.

1.3. Вимірна одиниця Об’кта інвестування – встановлена Правилами Фонду Фінансування Будівництва одиниця виміру Об`єкта інвестування – один квадратний метр.

1.4.  Правила Фонду Фінансування Будівництва – Правила фонду фінансування будівництва виду _________, що затверджені протоколом Загальних зборів засновників від _________ року  та оприлюднені Управителем.

1.5. Фонд Фінансування Будівництва – фонд фінансування будівництва виду ____________ за адресою ___________________, управителем якого є Управитель.

1.6. Право вимоги – права Довірителя на вимогу виконання Управителем та Забудовником усіх зобов’язань за Договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва, в  обсязі  і  на  умовах,  що  існують на момент переходу цих прав, у тому числі, але не виключно: право вимоги на оплачені Довірителем та закріплені за ним Вимірні одиниці Об’єкта інвестування-квадратні метри, яке підтверджується Свідоцтвом про участь у Фонді Фінансування Будівництва; право вимоги на закінчення будівництвом Об’єкта інвестування; право вимоги на передачу у власність Довірителя Об’єкта інвестування після прийняття його в експлуатацію, за умови виконання Довірителем зобов’язань з інвестування  100 % (сто відсотків) загальної площі Об’єкта інвестування.

Довіритель набув Право вимоги  внаслідок  укладення ним  Договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва № _______  від  __________ року. 

2. Предмет договору

2.1. За згодою Управителя Довіритель, на умовах та в порядку, що визначені цим Договором, уступає Новому Довірителю Право вимоги, а Новий Довіритель сплачує за це Довірителю визначену цим Договором плату.

3. Порядок уступки Права вимоги

3.1.  Довіритель передає Новому Довірителю Право вимоги протягом __ (___) робочих днів з дати здійснення Новим Довірителем повної оплати згідно пунктів 4.1 Договору,  в підтвердження чого Сторони підписують акт приймання-передачі Права вимоги.

3.2.  З дати підписання Сторонами акту приймання-передачі права вимоги:

3.2.1.  Довіритель  протягом одного робочого дня подає Управителю заяву про  уступку права вимоги на користь Нового Довірителя, 

3.2.2. Довіритель сплачує Управителю комісійну винагороду за оформлення уступки (відступлення) Права Вимоги;

3.2.3. Сторони вчиняють інші дії, передбачені умовами Договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва та Правилами Фонду Фінансування Будівництва щодо зміни сторони довірителя у Договорі  про участь у Фонді Фінансування Будівництва.

3.3. Оформлення уступки Права вимоги здійснюється Управителем в порядку, визначеному Правилами Фонду Фінансування Будівництва. З дати оформлення Управителем уступки Права Вимоги:

3.3.1. Новий Довіритель набуває всіх зобов’язань Довірителя за Договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва, крім тих, що виконані Довірителем.

3.3.2. Свідоцтво про участь у Фонді Фінансування Будівництва переоформляється Управителем на ім’я Нового Довірителя в порядку, визначеному Правилами Фонду Фінансування Будівництва. 

4. Плата за Договором і порядок розрахунків

4.1. За відступлення Права вимоги Новий Довіритель сплачує Довірителю кошти в сумі ________ (_____________________________) грн 00 копійок  шляхом перерахування (внесення) грошових коштів на поточний рахунок Довірителя в установі банку чи у готівковій формі протягом ____ (_____) робочих днів з моменту укладення цього Договору. 

5. Гарантії, права та обов’язки Довірителя

5.1. Довіритель гарантує, що Право вимоги належить Довірителю внаслідок укладення ним Договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва № _____  від  ______  року.

5.2. Довіритель має право вимагати від Нового Довірителя належного виконання зобов’язань зі сплати коштів, передбачених пунктами 4.1 цього Договору, а у випадку їх невиконання чи неналежного виконання – відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку. В такому випадку з моменту отримання Новим Довірителем повідомлення Довірителя про відмову від цього Договору цей Договір вважається розірваним. 

5.3. Довіритель зобов’язаний надати Новому Довірителю:

• копію Договору про участь у фонді фінансування будівництва;

• підписаний Довірителем акт приймання-передачі Права вимоги (для підписання Новим  Довірителем) – протягом _____ (_____) робочих днів з моменту здійснення Новим Довірителем повної оплати, згідно з пунктом 4.1  цього Договору.

5.4. Довіритель зобов’язаний не вчиняти дій щодо припинення своєї  участі у Фонді Фінансування Будівництва до підписання акту приймання-передачі Права вимоги (п. 3.1 цього Договору).

6. Права, обов’язки та гарантії Нового Довірителя

6.1. Новий Довіритель має право вимагати від Довірителя надання документів, передбачених п. 5.3 цього Договору.

6.2. Новий Довіритель зобов’язаний своєчасно сплатити Довірителю суму коштів, у порядку, розмірах та у строки, що визначені  п. 4.1 цього Договору, прийняти від Довірителя Право вимоги шляхом підписання акту приймання-передачі Права вимоги, та вчинити інші дії, передбачені умовами Договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва та Правилами Фонду Фінансування Будівництва щодо зміни сторони довірителя у Договорі  про участь у Фонді Фінансування Будівництва.

6.3. Новий Довіритель, з дати оформлення Управителем уступки Права вимоги, має всі права Довірителя за Договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва та повинен належно виконувати всі зобов’язання Довірителя за Договором про участь у Фонді Фінансування Будівництва, крім тих, що виконані Довірителем. 

6.4. Новий Довіритель не може:

- після підписання акта приймання-передачі Права вимоги звертати до Довірителя з вимогою про розірвання цього Договору та повернення сплачених коштів з причини втрати Новим Довірителем інтересу щодо участі у Фонді Фінансування Будівництва та отримання у власність Об’єкта інвестування; 

- звертати до Довірителя вимоги щодо виконання Управителем та Забудовником зобов’язань по Договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва.

- звертати до Управителя вимогу про повернення коштів, сплачених Довірителю на підставі цього Договору.

6.5. Новий Довіритель засвідчує, що:

- він ознайомлений з Правилами Фонду Фінансування Будівництва, у тому числі, з положеннями Правил Фонду Фінансування Будівництва, та нормами Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

- умови цього Договору відповідають Правилам Фонду Фінансування Будівництва та нормам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У випадку прострочення Новим Довірителем сплати Довірителю коштів, передбачених пунктами  4.1 цього Договору, Новий Довіритель сплачує за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у відповідний період. Пеня обчислюється від несплаченої суми.

7.3. Сторона, яка сплатила пеню чи штраф, не звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, а також відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

7.4. Довіритель не відповідає:

- перед Новим Довірителем – за виконання Управителем та Забудовником їх зобов’язань;

- перед Управителем та Забудовником – за виконання Новим Довірителем його зобов’язань.

8. Дія Договору, зміна умов Договору та його розірвання

8.1. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору. Форма додаткової угоди повинна відповідати формі Договору.

8.3. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору, з вирішенням питання щодо повернення Довірителем Новому Довірителю того, що було виконане останнім до моменту розірвання Договору. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у додатковій угоді, Договорі або не передбачено чинним законодавством України.

8.4.  Цей Договір не може бути розірваний на вимогу Нового Довірителя з мотивів невиконання Управителем зобов’язань, що випливають із Договору про участь у Фонді Фінансування Будівництва.

8.5.  Наступне відступлення права вимоги Новим Довірителем не вважається розірванням цього Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, то спір вирішується відповідним судом.

10. Заключні положення

10.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, зокрема пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обігу на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

10.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів і зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.5. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.6. Всі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги винятково за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін

Довіритель

Прізвище, ім’я та по батькові

Серія і номер паспорта

Ким і коли виданий

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Р/Р  IBAN

ПІДПИС:


Новий Довіритель

Прізвище, ім’я та по батькові

Серія і номер паспорта

Ким і коли виданий

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Р/Р  IBAN

ПІДПИС: