Іпотечний договір

ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР

Місто --------, ------------------------- року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк «БАНК», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ---- --------, місцезнаходження: ------------, надалі за текстом – «Іпотекодержатель», в особі директора -------------------, який проживає в ------------------- і діє на підставі довіреності, посвідченої ----------------, приватним нотаріусом -------------, ------------ року, реєстровий номер ----, та з другої сторони - ----------------, проживає в ----------- ------ реєстраційний номер облікової картки платника податків --------------, надалі за текстом – «Іпотекодавець», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали даний договір про наступне:

1. Іпотекодавець з метою забезпечення повного виконання зобов'язань, зазначеного в. п.2 даного договору, передає в іпотеку Іпотекодержателю, а Іпотекодержатель приймає від Іпотекодавця в іпотеку на умовах, визначених даним договором, майно, зазначене в п.5 даного договору.

2. Даним договором забезпечується виконання зобов’язань Іпотекодавця перед Іпотекодержателем за кредитним договором №-------, укладеним між -------- та Акціонерним комерційним банком «БАНК» ------- року, зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, надалі за текстом – кредитний договір, а саме: повернення кредиту у розмірі ------- (--------) гривень 00 копійок в строк до --------- (- ------------) року, зі сплатою 20 (----------) відсотків річних, неустойки та інших можливих витрат Іпотекодержателя.

3. Погашення заборгованості ------------- за кредитним договором здійснюється на умовах, визначених кредитним договором.

4. За рахунок майна, що передається в іпотеку, Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення вимог, а саме:

- вимоги за кредитним договором, включаючи сплату процентів, комісій, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, передбаченого кредитним договором, інших платежів на користь Іпотекодержателя, передбачених кредитним договором;

- вимоги щодо відшкодування витрат на утримання та збереження майна, що передане в іпотеку, витрат на страхування майна, що передане в іпотеку (якщо Іпотекодержатель поніс такі витрати); збитків, завданих порушенням зобов’язання за кредитним договором чи умов даного договору; витрат, пов’язаних з пред’явленням вимог за кредитним договором, зверненням стягнення на майно, що передане в іпотеку, та його реалізацією, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на оформлення права власності Іпотекодержателя на вищевказане майно (якщо Іпотекодержатель вирішить залишити зазначене майно у своїй власності), витрати на організацію продажу переданого в іпотеку майно (якщо Іпотекодержатель вирішить здійснити продаж зазначеного майна від свого імені), витрати на підготовку до проведення прилюдних торгів тощо, інших документально підтверджених витрат Іпотекодержателя, якщо вони будуть мати місце.

5. За даним договором в іпотеку передаються майнові права не нерухоме майно, будівництво якого не завершено, а саме: квартира №-- (-----), яка буде знаходиться на -- (-------) поверсі будинку №--- (------), розташованому по вулиці ----- -----, надалі за текстом – предмет іпотеки.

6. Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору №------ про участь у фонді фінансування будівництва, (купівля продаж майновох прав, тощо) укладеного Іпотекодавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «-----» ------ ----- року.

7. Нотаріусом роз’яснено Іпотекодержателю його обов’язок після закінчення будівництва зареєструвати в установленому порядку обтяження прав Іпотекодавця на збудовану нерухомість.

8. У разі зміни в процесі будівництва характеристик нерухомості, яка є предметом іпотеки (зміна площі нерухомості, зміна планування приміщень тощо), а також у разі закінчення будівництва і одержання Іпотекодавцем свідоцтва про право власності та його реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на предмет іпотеки, до закінчення терміну дії іпотечного договору, за договором Сторін вносяться відповідні зміни до іпотечного договору. Вказаний договір є підставою для перереєстрації заборони відчуження.

9. Про передачу майнових прав в іпотеку Іпотекодавець направляє письмове повідомлення іншій стороні, з якою укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва (купівлі продажу майнових прав тощо) про здійснення передачі в іпотеку майнових прав по даному договору. Таке повідомлення здійснюється у письмовій формі, копія якого надається Іпотекодержателю.

10. Сторони даного договору засвідчують, що передача в іпотеку майнових прав на нерухомість на користь Іпотекодержателя надає останньому право в першочерговому порядку отримати кошти та інше майно, якими або вартістю якого буде погашена заборгованість Іпотекодавця перед Іпотекодержателем по кредитному договору шляхом зарахуванням цих коштів на банківський рахунок або врахування майна по згоді Іпотекодержателя в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору.

11. Іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки не підлягає вилученню та вільний від обов’язків, крім тих, що передбаченні цим договором, не є предметом іпотеки по іншим зобов’язанням, до нього не пред’явленні і не будуть пред’являтися майнові позови, в спорі та під арештом не перебуває.

12. У випадку невиконання Іпотекодавцем відповідних положень кредитного договору Іпотекодержатель має право отримати задоволення своїх вимог в першочерговому порядку за рахунок майнових прав, що є предметом іпотеки за даним договором, переважно перед іншими кредиторами.

13. Після набуття Іпотекодавцем прав власності на закінчену будівництвом квартиру та отримання відповідного свідоцтва про право власності та реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Сторони переукладають іпотечний договір в новій редакції, за яким предметом іпотеки буде виступати зазначена квартира.

14. Права Іпотекодержателя щодо предмету іпотеки:

- вимагати від будь якої особи припинення посягань на предмет іпотеки, які погрожують його втратою;

- вимагати від Іпотекодавця не вчиняти будь яких дій з метою продажу або наступної передачі в іпотеку предмету іпотеки за даним договором, без письмової згоди Іпотекодержателя;

- звернути стягнення на предмет іпотеки у випадку, якщо на момент настання терміну виконання Іпотекодавцем зобов’язань, забезпечених іпотекою згідно з умовами даного договору, вони не будуть виконані;

- вступати в справу в якості третьої особи в судовій справі щодо предмету іпотеки;

- за рахунок предмета іпотеки задовольнити свої вимоги в повному обсязі, включаючи основну суму заборгованості за кредитом, відсотки, відшкодування збитків, заданих невиконанням, неустойку та  інші похідні та пов’язані витрати;

- у випадку виникнення права звернення стягнення на предмет іпотеки – прийняти його у власність;

- у разі невиконання Іпотекодавцем умов кредитного договору та даного договору - вимагати дострокового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання;

- незалежно від настання терміну виконання зобов’язання за кредитним договором, вимагати в судовому порядку уступки на себе іпотечного права, якщо Іпотекодавець  порушив обов’язки передбачені п.16, п.17 даного договору;

- звернути стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання Іпотекодавцем обов’язків, передбачених п.16, п.17 даного договору;

- у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації предмету іпотеки для задоволення всіх вимог Іпотекодержателя за кредитним договором, - звернути стягнення на інше майно Іпотекодавця в порядку, визначеному чинним законодавством України.

15. Іпотекодавець не має права розпоряджатися предметом іпотеки без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя.

16. Іпотекодержатель зобов’язаний на вимогу Іпотекодавця надати йому документи, що підтверджують повне або часткове виконання зобов’язань.

17. Іпотекодавець зобов’язаний:

- виконувати всі необхідні та розумні дії для забезпечення дійсності іпотечного  права;

- не здійснювати дій, які спричиняють (безпосередньо або опосередковано) зменшенню вартості, кількості, якості предмета іпотеки (права вимоги Іпотекодержателя);

- без письмової згоди Іпотекодержателя не здійснювати дій, пов’язаних із зміною права власності на предмет іпотеки, а також дій, пов’язаних з передачею вказаних прав третім особам;

- не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення іпотечного права, крім тих, які передбачені даним договором;

- надавати Іпотекодержателю відомості про зміни, що сталися в іпотечному праві та про будь які посягання третіх осіб на це право;

- протягом п’яти робочих днів з моменту звернення стягнення на предмет іпотеки по даному договору передати Іпотекодержателю всю документацію, що стосується предмета іпотеки;

- протягом п’яти робочих днів з дня державної реєстрації права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнові права на яку є предметом даного договору, укласти з Іпотекодержателем іпотечний договір в новій редакції, де предметом іпотеки буде завершена будівництвом квартира;

- в день переукладення Сторонами іпотечного договору в новій редакції, згідно даного договору;

18. Право іпотеки виникає з моменту підписання даного договору Сторонами.

19. Право іпотеки припиняється:

- у випадку переходу до Іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки;

- у випадку повного погашення Іпотекодавцем своїх зобов’язань за кредитним договором.

20. У випадку часткового виконання Іпотекодавцем забезпеченого іпотекою зобов’язання іпотека зберігається у початковому (повному) обсязі.

21. Іпотекодержатель вправі достроково звернути стягнення на предмет іпотеки та одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки в таких випадках:

- у разі невиконання чи неналежного виконання Іпотекодавцем кредитного договору;

- у разі невиконання вимоги Іпотекодержателя про дострокове виконання кредитного договору, зробленої на підставі закону, кредитного договору чи даного договору;

- незалежно від настання строку виконання кредитного договору у випадку будь-якого порушення умов кредитного договору;

- незалежно від настання строку виконання кредитного договору у випадку, коли предмет іпотеки використовується Іпотекодавцем не за призначенням;

- незалежно від настання строку виконання кредитного договору, коли іншою особою розпочато процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки;

- в інших випадках, передбачених даним договором та/або чинним законодавством України.

22. Звернення стягнення на предмет іпотеки буде здійснюватися одним з таких способів за вибором Іпотекодержателя: (1) за рішенням суду; (2) на підставі виконавчого напису нотаріуса; (3) шляхом позасудового врегулювання відповідно до передбачених даним договором застережень про задоволення вимог Іпотекодержателя.

23. Визначені даним договором способи звернення стягнення на предмет іпотеки не перешкоджають Іпотекодержателю застосувати інші способи звернення стягнення на предмет іпотеки, встановлені чинним законодавством України та/або письмовою домовленістю Сторін. У разі, якщо визначені даним договором та/або чинним законодавством України заходи позасудового врегулювання з будь-яких причин не призвели до задоволення вимог Іпотекодержателя в повному обсязі, Іпотекодержатель вправі в будь-який час припинити процедуру позасудового врегулювання та звернути стягнення на предмет іпотеки, на підставі виконавчого напису нотаріуса чи за рішенням суду (за вибором Іпотекодержателя).

24. Реалізація предмету іпотеки, на який звернено стягнення за рішенням суду або на підставі виконавчого напису нотаріуса, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

25. У разі порушення умов кредитного договору, та/або умов даного договору Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань , вимога про виконання порушеного зобов’язання не менш, ніж у тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога Іпотекодержателя залишається без задоволення, Іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до даного договору та/або чинного законодавства України. ПОложення цього пункту не є перешкодою для реалізації права Іпотекодержателя звернутися у будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

26. У випадку часткового виконання кредитного договору іпотека зберігається в початковому обсязі. У будь-який час до реалізації предмета іпотеки звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконання кредитного договору у повному обсязі.

27. У разі виникнення у Іпотекодержателя права звернути стягнення на предмет іпотеки Іпотекодержатель може прийняти рішення про прийняття предмету іпотеки у свою власність, про що письмово повідомляє Іпотекодавця. В зазначеному повідомленні має міститися: підстави звернення стягнення на предмет іпотеки, ціна, за якою предмет іпотеки переходить у власність Іпотекодержателя, суть та розмір вимог за кредитним договором, які припиняються в результаті переходу до Іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки.

28. Предмет іпотеки переходить у власність Іпотекодержателя за ціною предмета іпотеки, визначеною незалежним експертним оцінювачем, зменшеною на суму ПДВ, яку Іпотекодержатель має сплатити до бюджету у випадку подальшого відчуження ним предмету іпотеки. Іпотекодержатель може звернутися за висновком про незалежну експертну оцінку предмету іпотеки до будь-якого суб’єкта оціночної діяльності, який має право проводити експертну оцінку нерухомості.

29. Іпотекодавець бере на себе обов’язок вчиняти всі залежні від нього дії, які можуть стати необхідними для переходу права власності на предмет іпотеки до Іпотекодержателя, а також дії, які не є необхідними, але можуть зробити процес переходу права власності простим та максимально швидким. Це застереження визначається сторонами як договір про задоволення вимог Іпотекодержателя.

30. У випадку виникнення між Сторонами спорів та розбіжностей за даним договором, або в зв’язку з ним Сторони приймають необхідні заходи щодо їх врегулювання шляхом переговорів та взаємних консультацій.

31. Спори та розбіжності в рамках цього договору, врегулювання яких не буде досягнуте між Сторонами шляхом переговорів, передаються на розгляд суду.

32. Відступлення прав за даним договором здійснюється без необхідності отримання згоди Іпотекодавця за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за кредитним договором. Відступлення прав за даним договором свідчить про відступлення права вимоги за кредитним договором.

Іпотекодержатель зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити Іпотекодавця про відступлення прав за даним договором і права вимоги за кредитним договором.

Правочин про відступлення прав за даним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

33. Дружина Іпотекодавця надала свою згоду на передання в іпотеку предмету іпотеки і укладення ним даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено -----------, приватним нотаріусом ----------, --------------- року, реєстровий номер -----.

34. Зміни і доповнення до даного договору підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

35. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення іпотечних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації іпотеки, порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмету іпотеки, зміст статей 59-63, 65, ст. 74 Сімейного кодексу України, статей 203, 572-593, Цивільного кодексу України, зміст статей 3-13, 15-20, 23, 24, 33-39, 41-51 Закону України «Про іпотеку».

36. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Іпотекодавець.

37. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса -------------, інші видаються Сторонам.

38. Іпотекодержатель зобов’язаний забезпечити збереження банківської таємниці, щодо Іпотекодавця.

39. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

40. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

41. Представник Іпотекодержателя свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Акціонерного комерційного банка «БАНК».

42. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання зобов’язань Іпотекодавця за кредитним договором.

43. З усіх питань, що не врегульовані в договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ СТОРІН :

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ: _________________________

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ: ____________________________

Посвідчуваний напис нотаріуса