Договір купівлі-продажу нежитлових будівель

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Місто _________________ Україна

_________________________ року.

Ми, ________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, який проживає за адресою: _______ далі іменований Продавець, та

________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, який проживає за адресою: _______ далі іменоване Покупець,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом із приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: ______надалі в договорі – (нежитлові будівлі), а Покупець зобов'язується прийняти у власність нежитлові будівлі і сплатити за них обговорену грошову суму.

1.1.1. Предмет Договору становлять такі нежитлові будівлі:

- Нежитлова будівля ___, позначена літ. «_», загальною площею ___ кв. м.,

- Нежитлова будівля ___, позначена літ. «_», загальною площею ___ кв. м.,

Нежитлові будівлі розташовані на земельній ділянці площею ___ га, кадастровий номер – ___, цільове призначення – для _________

1.2. Нежитлові будівлі належать Продавцю на підставі:

Нежитлова будівля ___, позначена літ. «_», загальною площею ___ кв. м на підставі _______

Нежитлова будівля ___, позначена літ. «_», загальною площею ___ кв. м на підставі _______

Право власності на нежитлові будівлі зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором – приватним нотаріусом ________ року, номери запису про право власності _______, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна ___________.

1.3. Оціночна вартість відчужуваної нежитлової будівлі, відповідно до Звіту про оцінку майна, виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю «__________ року, становить __________

Оціночна вартість відчужуваної нежитлової будівлі, відповідно до Звіту про оцінку майна, виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю «__________ року, становить __________

1.4. Продавець свідчить, що нежитлові будівлі до укладання договору не продані, не подаровані, під забороною (арештом) не перебувають, щодо них не ведуться судові спори, вони не заставлені, у податковій заставі не перебувають, треті особи не мають прав розпорядження та/або користування нежитловими будівлями, щодо них не укладено будь-яких договорів із відчуження.

1.5. Під забороною відчуження (арештом), згідно з Інформаціями, виданими з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ___ нежитлові будівлі не перебувають.

1.6. Дружина/Чоловік Продавця __________дає свою згоду на продаж нежитлових будівель та оформлення договору купівлі-продажу нежитлових будівель, про що зазначається в заяві, підпис на якій засвідчено ____

1.7. Дружина/Чоловік Покупця __________дає свою згоду на продаж нежитлових будівель та оформлення договору купівлі-продажу нежитлових будівель, про що зазначається в заяві, підпис на якій засвідчено ____

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.2.1. Продаж нежитлових будівель вчинено за ________, що еквівалентно на момент укладення цього договору, згідно з офіційним курсом Національного Банку України __________ доларів США, які Покупець зобов’язується оплатити Продавцям, в рівних частинах кожному у наступному порядку:

2.2.2. гривневий еквівалент грошової суми _______доларів США, який буде визначений на момент здійснення платежу, згідно курсу Національного Банку України ДО підписання цього договору

2.2.3. гривневий еквівалент грошової суми _______доларів США, який буде визначений на момент здійснення платежу, згідно курсу Національного Банку України ДО підписання цього договору

2.2.4. гривневий еквівалент грошової суми _______ доларів США, який буде визначений на момент здійснення платежу, згідно з курсом Національного Банку України до ________.

Продавець сплатив зі суми, вказаної в пункті 2.1 цього договору, податок із доходів фізичних осіб у розмірі 5 %, що становить ____ гривні, та військовий збір у розмірі 1.5 %, що становить ____ гривні, які включаються в загальну суму продажу нежитлових будівель.

У випадку зміни курсу долара США до гривні, Покупець здійснює оплату Продавцям у гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом Національного Банку України до долара США на день такого платежу.

2.2. Покупець має право достроково оплатити суму, зазначену в пункті 2.1.4 цього Договору

2.3. Факт повного розрахунку за продані нежитлові будівлі та відсутність матеріальних претензій одна до одної підтверджуватиметься заявою про повний розрахунок від Продавця, справжність підписів на якій засвідчуються нотаріально. Правові наслідки укриття розміру дійсної продажної ціни відчужуваного майна нам, Продавцеві і Покупцеві, нотаріусом роз’яснено.

3. Обов'язки Продавця:

3.1. Зберігати нежитлові будівлі у випадку, якщо права власності на майно передаються до Покупця раніше передання об'єкту.

3.2. Звільнити нежитлові будівлі для вільного і безперешкодного користування ними Покупцем, оплатити заборгованість зі сплати за електроенергію, воду, газ, та інші платежі, які мають відношення до вищевказаних нежитлових будівель, до _____ року.

3.3. Попередити Покупця про всі недоліки нежитлових будівель.

3.4. У разі проведення повного розрахунку за цим Договором протягом п’яти банківських днів надати заяву Покупцю про повний розрахунок, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.

4. Права Продавця

4.1. Вимагати сплати встановленої ціни за нежитлові будівлі відповідно до умов цього Договору.

5. Обов'язки Покупця

5.1. Своєчасно сплатити за нежитлові будівлі ціну, встановлену цим Договором.

Права Покупця

5.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов’язків за цим договором.

5.3. Вимагати збереження Продавцем нежитлових будівель, зокрема їх фізичного стану, обладнання та його невід’ємних конструктивних елементів.

6. Інші умови

6.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їхній внутрішній волі, а також те, що договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину. Ціна продажу, зазначена в пункті 2.1 цього договору, за твердженням сторін відповідає їхнім дійсним намірам. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору; внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, зокрема неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором; договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини; умови даного договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін.

6.2. Нежитлові будівлі оглянуті Покупцем до підписання цього Договору. Недоліків чи дефектів, що перешкоджали б їх використанню за призначенням, на момент огляду виявлено не було. Продавці повідомляють, а Покупець обізнаний з тим, що у вищевказаних нежитлових будівлях не проведено самочинного переобладнання, перепланування, реконструкції та капітального ремонту, а також, що технічні характеристики об'єктів нерухомого майна фактично відповідають тим, які зазначені у технічних паспортах. Технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна після підписання цього договору Продавець передає Покупцю.

6.3. Витрати у зв'язку з укладанням цього Договору оплачує _________.

6.4. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1 % від суми договору, внесення якого передбачене чинним законодавством, сплачується ПОКУПЦЕМ

6.5. Нотаріусом перевірено факт застосування санкцій щодо сторін Договору, згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 року, "Про застосування і внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)", введене в дію указом Президента України № 176/2018 від 23.06.2018 року.

6.6. Зміст ст.ст. 376, 382, 383 ЦК України, ст. 172 Податкового кодексу України, ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зміст Постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», нотаріусом сторонам роз’яснено.

6.7. Зміст статті 172 Податкового кодексу України сторонам, що підписали цей Договір, нотаріусом роз’яснено.

6.8. Договір складено в двох примірниках, з яких перший примірник залишається на зберіганні в приватного нотаріуса, а другий примірник, що має силу оригіналу, видається Покупцеві.

6.9. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством. Таке ж правило діє у разі суперечності цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.

6.10. Відповідальність сторін установлюється згідно з чинним законодавством.

6.11. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

6.12. Відповідно до положень ст. ст. 334, 640 Цивільного кодексу України, цей Договір є укладеним із моменту його нотаріального посвідчення. Право власності Покупця на придбані нежитлові будівлі виникає після державної реєстрації нотаріусом цього права згідно зі статтею 3 Закону України ”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, яка є обов’язковою та проводиться одразу після укладення цього договору.

ПІДПИСИ:

Продавець: _______________________

Покупець: _________________________

Місто _____________________________, Україна

___________________________________ року.

Цей договір посвідчено мною, ________, нотаріусом ____________ нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін установлено, їх дієздатність, а також належність ______________________ нежитлових будівель перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України, право власності на житловий будинок підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано у реєстрі за №

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Нотаріус ____________________

29 Жовтня 2020