Договір купівлі-продажу земельної ділянки

ДОГОВIР

купівлі-продажу земельної ділянки

Місто__________, ___________дві тисячі _____року.

Ми, податковий номер__________, який проживає за адресою: _______________, вулиця________________, будинок №______, квартира №___, далі іменований Продавець,

та

_______________, податковий номер_____________, який проживає за адресою: ____________, вулиця___________, будинок №______, квартира №______, далі іменований Покупець, – що разом іменуємося як «Сторони», діючі добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом із приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець передає вказану у цьому договорі земельну ділянку у власність Покупця, а Покупець приймає її у власність та сплачує за неї Продавцю обговорену у цьому договорі грошову суму.

Земельна ділянка, що відчужується за цим договором, загальною площею ___ гектарів, у тому числі за земельними угіддями: _________________, розташована за адресою:_______________, цільове призначення якої – _________________.

Згідно з витягом із Державного земельного кадастру, земельна ділянка межує з:

вiд А до Б – ________________,

від Б до В – ______________,

від В до Г – ______________

від Г до А – вул. _______.

1.2. Вказана земельна ділянка належить Продавцю на підставі ___________, право власності на яку зареєстровано ____________.

1.3. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказана нерухомість не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, стосовно неї не укладено жодних договорів із відчуження чи щодо користування з іншими особами, відсутні обмеження щодо використання земельної ділянки за її цільовим призначенням, треті особи не мають прав на вищевказану відчужувану земельну ділянку.

1.4. Під забороною відчуження (арештом) не перебуває, згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, виданою _____________.

1.5. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровані.

1.6. Покупець повідомляє, що земельна ділянка, яку він купує за цим договором, ним оглянута до моменту посвідчення цього договору, недоліків, які перешкоджають використанню її за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено та претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваної нерухомості він не має.

1.7. Сторони повідомляють, що відчужувана земельна ділянка вільна від забудови, будівництво на такій не ведеться та не розпочате.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Продаж земельної ділянки за домовленістю сторін вчиняється за______________(прописом) грн; ці гроші, як свідчать сторони, отримані особисто Продавцем від Покупця до моменту нотаріального посвідчення цього договору.

2.2. Сторони, підписавши цей договір, підтверджують факт повного розрахунку за відчужувану нерухомість.

2.3. Згідно зі звітом про експертно-грошову оцінку на земельну ділянку, складену «___» _____ ____ року ____________, вартість відчужуваної земельної ділянки становить_____ грн.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Покупця: а) забезпечувати використання придбаної земельної ділянки за її цільовим призначенням; б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; в) своєчасно сплачувати земельний податок; г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом; е) дотримуватися правил добросусідства; є) сплатити за земельну ділянку Продавцеві ціну, встановлену цим Договором; ж) прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору.

3.2. Обов’язки Продавця: передати земельну ділянку Покупцеві у стані, рівному з існуючим на день огляду її Покупцем, попередити Покупця про всі відомі йому недоліки проданої земельної ділянки.

3.3. Права Продавця: вимагати прийняття земельної ділянки Покупцем у стані, що відповідає умовам цього Договору.

3.4. Права Покупця: вимагати від Продавця передачі земельної ділянки у стані, що відповідає умовам цього Договору. Вимагати від Продавця виконання інших обов’язків за цим Договором.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, зокрема правові наслідки, пов’язані з умисним заниженням дійсної суми договору, що укладається, вимоги Закону України № 889-IV від 22 травня 2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо оподаткування доходу з відчуження нерухомості, а також зміст статей 229, 230, 231, 233, 234, 235, 631, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, статей 60, 65 Сімейного кодексу України, статей 90, 91, 103, 104, 116, 120, 125, 128, 131 Земельного кодексу України, нотаріусом нам роз’яснено.

4.2. Ми, сторони в цьому договорі, стверджуємо та повідомляємо про те, що: договір укладається нами відповідно до нашої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли керувати ними; розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором; володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно та однозначно зрозуміти та витлумачити цей договір; при укладанні договору відсутні будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для ПРОДАВЦЯ обставин; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним).

4.3. Другий з подружжя Продавця надав свою згоду на укладення цього договору, що підтверджується заявою_______, справжність підпису на якій засвідчено________, приватним нотаріусом _________міського нотаріального округу _____ року за №________.

Другий з подружжя Покупця надав свою згоду на укладення цього договору, що підтверджується заявою______, справжність підпису на якій засвідчено _______, приватним нотаріусом ________міського нотаріального округу _______ року за № _______.

4.4. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачують сторони у рівних долях.

4.5. Цей договір укладено та посвідчено у двох примірниках, один з яких знаходиться на зберіганні у справах нотаріуса за адресою: _________________, до передачі у державний нотаріальний архів, а другий, викладений на спеціальному нотаріальному бланку, переданий Покупцю.

4.6. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України. Таке саме правило діє у разі суперечності цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.

4.7. Право власності на земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

4.8. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.9. Цей Договір набирає чинності після підписання його сторонами, нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ: ________________________

ПОКУПЕЦЬ: ________________________

(Посвідчуваний напис нотаріуса)